Teorija
i praksa
u osiguranju

Gajović, dr Vladimir

Vladimir M. Gajović je rođen 29. septembra 1962. godine u Smederevu. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Beogradu. Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Integralni i industrijski transport završio je 1990. godine. Zaposlen je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. od 1992. godine. Specijalističke poslediplomske studije na smeru Aktuarstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 1996. godine, a magistarske poslediplomske studije na istom smeru Ekonomskog fakulteta završio je 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Modeliranje rizika u logističkim procesima sa primenom u transportnom osiguranju“ odbranio je 2015. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri radio je kao analitičar za procenu rizika, šef Službe za osiguranje karga, aktuar za transportna i kreditna osiguranja, supervizor za anderajting do direktora Glavne filijale za osiguranje transporta i kredita, na kojoj funkciji se i sad nalazi. Pohađao je brojne naučne i stručne skupove iz oblasti osiguranja, teorije rizika, transporta i logistike u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u edukaciji brojnih kolega i studenata iz oblasti transportnog osiguranja. Od 2010. do 2013. godine bio je prеdstаvnik Kоmpаniје u mеđunаrоdnој оrgаnizаciјi kоја zаstupа intеrеsе оsigurаvајućih kućа i brоdоvlаsničkih kоmpаniја u unutrаšnjеm vоdnоm trаnspоrtu IVR (International Association for the representation of the mutual interests of the inland shipping and the insurance and for keeping the register of inland vessels in Europe). Pohađao je  više kurseva iz oblasti osiguranja karga, plovnih objekata i osiguranja vazduhoplova u inostranstvu. Objavio je veći broj naučnih radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, u domaćim i međunarodnim monografijama i naučnim časopisima iz oblasti teorije rizika, logistike i osiguranja, od kojih su tri na SCI listi (časopisi Journal of Risk Research; Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International i Mathematical Problems in Engineering). Član je Redakcijskog odbora časopisa „Tokovi osiguranja“. Jedan je od osnivača i član Udruženja aktuara Srbije. Govori engleski jezik.

 

 

UDK: 613.11:518.2(083.6):616-036.8:314.48: 312.2:457.23
ČLANCI

PRILAGOĐAVANJE TABLICA MORTALITETA KORIŠĆENJEM METODE OGRANIČENE FLUKTUACIJE

Teorija kredibiliteta pruža alat za bavljenje slučajnim promenljivama koje se koriste za predviđanje buduć ih događaja. Procedura kredibiliteta koristi se da se poboljša procena statističkih parametara u datom zadatku. Budući da se koristi od samih početaka aktuarske prakse, to je jedna od najproduktivnijih aktuarskih tehnika, koja se i dalje razvija i prilagođava u cilju rešavanja savremenih problema. U ovom radu procedura kredibiliteta biće korišćena za modifi kaciju standardne tablice mortaliteta stanovništva, konkretnije Tablice mortaliteta za žensko stanovništvo Srbije (Tablice mortaliteta RZS 2010-2012), kako bi nova tablica odražavala iskustvo određene podgrupe populacije stanovništva i kako bi se time utvrdila pouzdanija procena smrtnosti uključivanjem iskustvenih podataka te podgrupe u analizu.

UDK: 678.01:519.87:368.025.61:51-7:581.8:159.9.015
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PRIMENA FAZI MATEMATIKE U OCENI RIZIKA U OSIGURANJU

Većinu dinamičkih sistema izuzetno je teško modelirati prema tačnim i preciznim matematičkim relacijama, budući da su strukture sistema složene. Javljaju se nelinearnost, neizvesnost, slučajnost, promenljivost itd. Fazi matematika (fazi logika, teorija fazi skupova itd.) može pružiti odgovarajuću alternativu egzaktnom matematičkom modeliranju sistema ili procesa koji su u  velikom stepenu nejasni ili suviše složeni da bi bili opisani jednostavnim i jasnim matematičkim formulama. Metode fazi sistema našle su široku primenu u oceni rizika i drugim segmentima teorije i prakse osiguranja, kao što su klasifikacija, preuzimanje rizika, projektovane obaveze, buduće i sadašnje vrednosti, formiranje premija osiguranja, raspodela aktive, novčani tokovi,  investicije i drugo. U radu je dat pregled istraživanja i mogućnost primene fazi matematike u osiguranju.

sr_RSSR