Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

PRIMENA ARAS METODE U EVALUACIJI EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U SRBIJI

Sažetak

Problematika evaluacije efikasnosti osiguravajućih društava na bazi višekriterijumske
analize vrlo je aktuelna, složena i značajna. Ona pruža osnovu za unapređenje efikasnosti
poslovanja osiguravajućih društava primenom adekvatnih mera u budućnosti. Imajući
to u vidu, u ovom radu analizira se efikasnost osiguravajućih društava u Srbiji na bazi ARAS
(Additive Ratio Assessment) metode. Dobijeni rezultati empirijskog istraživanja efikasnosti
osiguravajućih društava u Srbiji pomoću ARAS metode pokazuju da je ona bila najbolja u 2020. godini.

U poslednje vreme kontinuirano se povećavala efikasnost osiguravajućih društava u Srbiji. Na to su pozitivno
uticali brojni faktori: ekonomska klima, životni standard, zaposlenost, savremeni
koncepti upravljanja troškovima, prihodima i profitom, elektronska prodaja osiguravajućih
usluga, digitalizacija celokupnog poslovanja. Negativan uticaj pandemije koronavirusa
na efikasnost osiguravajućih društava u Srbiji je zanemarljiv (u odnosu na druge privredne
delatnosti, na primer turizam i ugostiteljstvo) i jednim delom je kompenzovan kako povećanom
prodajom osiguravajućih usluga putem interneta i osiguranjem infrastrukture (imovine)
tako i samim shvatanjem značaja osiguranja od potencijalnih rizika svih vrsta.

Ključne reči: efikasnost, osiguranje, ARAS metoda
Jel klasifikacija: C2, C6, G1, G2, G22


UDK: 528.88:303.22:616-036.8:517.988:368.031.9(497.11) Lukić, prof. dr Radojko PRIMENA ARAS METODE U EVALUACIJI EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U SRBIJI Strana: 9-22
sr_RSSR