Teorija
i praksa
u osiguranju

Lukić, prof. dr Radojko

Dr Radojko Lukić redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde
je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Drži nastavu na predmetima Računovodstvo
trgovinskih preduzeća, Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju i Specijalna
računovodstva – na osnovnim akademskim studijama, kao i na nekoliko predmeta na
master studijama (Organizacija računovodstvenog informacionog sistema, Revizija u
bankama i Računovodstvo u osiguravajućim kompanijama). Na doktorskim studijama
predaje Upravljanje troškovima. Objavio je više naučno-stručnih radova (knjiga,
referata, članaka i dr.) iz oblasti računovodstva i upravljanja finansijama u uslužnom
sektoru. Koautor je nekoliko studija.

UDK: 528.88:303.22:616-036.8:517.988:368.031.9(497.11)
ČLANCI

PRIMENA ARAS METODE U EVALUACIJI EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U SRBIJI

Problematika evaluacije efikasnosti osiguravajućih društava na bazi višekriterijumske analize vrlo je aktuelna, složena i značajna. Ona pruža osnovu za unapređenje efikasnosti poslovanja osiguravajućih društava primenom adekvatnih mera u budućnosti. Imajući to u vidu, u ovom radu analizira se efikasnost osiguravajućih društava u Srbiji na bazi ARAS (Additive Ratio Assessment) metode. Dobijeni rezultati empirijskog istraživanja efikasnosti osiguravajućih društava u Srbiji pomoću ARAS metode pokazuju da je ona bila najbolja u 2020. godini. U poslednje vreme kontinuirano se povećavala efikasnost osiguravajućih društava u Srbiji. Na to su pozitivno uticali brojni faktori: ekonomska klima, životni standard, zaposlenost, savremeni koncepti upravljanja troškovima, prihodima i profitom, elektronska prodaja osiguravajućih usluga, digitalizacija celokupnog poslovanja. Negativan uticaj pandemije koronavirusa na efikasnost osiguravajućih društava u Srbiji je zanemarljiv (u odnosu na druge privredne delatnosti, na primer turizam i ugostiteljstvo) i jednim delom je kompenzovan kako povećanom prodajom osiguravajućih usluga putem interneta i osiguranjem infrastrukture (imovine) tako i samim shvatanjem značaja osiguranja od potencijalnih rizika svih vrsta. Ključne reči: efikasnost, osiguranje, ARAS metoda Jel klasifikacija: C2, C6, G1, G2, G22

UDK:517:859.1.63:331.125:368.023.1:576.1:368:331.147:659.1.03(497.11):368.025.6
ČLANCI

ANALIZA EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA PO VRSTAMA OSIGURANJA U SRBIJI NA BAZI COCOSO METODE

U poslednje vreme, kao što je poznato, sve se više ocenjuje efikasnost (performanse) osiguravajućih kompanija na bazi višekriterijumske analize. Imajući to u vidu, u ovom radu analiziramo efikasnost osiguravajućih kompanija po vrstama osiguranja u Srbiji na bazi COCOSO metode (engl. Combined Compromise Solution). U kontekstu toga predložene su adekvatne mere za unapređenje efikasnosti osiguravajućih kompanija u Srbiji u budućnosti. Dobijeni rezultati istraživanja efikasnosti osiguravajućih kompanija po vrstama osiguranja u Srbiji na bazi COCOSO metode pokazuju da je ona najbolja kod imovinskog osiguranja. Zatim, po redosledu, dolaze: osiguranje od posledica nezgode i dobrovoljno zdrastveno osiguranje, osiguranje vozila, neživotna osiguranja koja nisu svrstana u podgrupe, životna osiguranja osim osiguranja života, osiguranje od odgovornosti, osiguranje života, osiguranje plovnih objekata i transporta, osiguranje kredita i jemstva, i osiguranje vazduhoplova. Na takvo rangiranje efikasnosti osiguravajućih kompanija po vrstama osiguranja uticali su brojni makro i mikro faktori (životni standard, ekonomska klima, politička situacija i drugi). Ključne reči: efikasnost, vrste osiguranja, Srbija, determinante, COCOSO metoda. Jel klasifikacija: C2, C6, G1, G2, G22

sr_RSSR