Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PRIMENA FAZI MATEMATIKE U OCENI RIZIKA U OSIGURANJU

Sažetak

Većinu dinamičkih sistema izuzetno je teško modelirati prema tačnim i preciznim matematičkim relacijama, budući da su strukture sistema složene. Javljaju se nelinearnost, neizvesnost, slučajnost, promenljivost itd. Fazi matematika (fazi logika, teorija fazi skupova itd.) može pružiti odgovarajuću alternativu egzaktnom matematičkom modeliranju sistema ili procesa koji su u  velikom stepenu nejasni ili suviše složeni da bi bili opisani jednostavnim i jasnim matematičkim formulama. Metode fazi sistema našle su široku primenu u oceni rizika i drugim segmentima teorije i prakse osiguranja, kao što su klasifikacija, preuzimanje rizika, projektovane obaveze, buduće i sadašnje vrednosti, formiranje premija osiguranja, raspodela aktive, novčani tokovi,  investicije i drugo. U radu je dat pregled istraživanja i mogućnost primene fazi matematike u osiguranju.


UDK: 678.01:519.87:368.025.61:51-7:581.8:159.9.015 Gajović, dr Vladimir Paunović, dr Marija PRIMENA FAZI MATEMATIKE U OCENI RIZIKA U OSIGURANJU Strana: 7-22
sr_RSSR