Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

RAZVOJ JAVNO-PRIVATNIH PARTNERSTAVA U OSIGURANJU

Sažetak

Haiti je najsiromašnija zemlja na zapadnoj polulopti, koju su pogađale
mnogobrojne prirodne i humanitarne katastrofe. U takvoj zemlji velika novčana
ulaganja ne samo da pomažu otvaranju novih radnih mesta i stvaranju prihoda,
već umnogome olakšavaju realizaciju strategija za opstanak nakon katastrofa.
Naime, u takvim situacijama javno-privatno partnerstvo ima važnu ulogu u povećanju
kvaliteta i dostupnosti usluga osiguranja za radnike sa nižim primanjima.
Primer jednog od najvećih javno-privatnih partnerstava jeste Rashtriya Swastya
Bima Yojana (RSBY), indijski nacionalni program osiguranja bolničkih pacijenata
za porodice s niskim primanjima, plan kojim upravljaju državne i privatne osiguravajuće
kuće. Na primer, ICIC „Lombard”, najveći privatni sektor opšteg osiguranja,
po ovoj formuli obezbeđuje zdravstveno osiguranje za više od sedam miliona
porodica. Neke vlade doprinose razvoju tržišta uspostavljanjem regulatornih mera
mikroosiguranja i podrškom javno-privatnim partnerstvima.


UDK: 65.016: 336.127.44+ 342: 347.72.031:368.O31 Aranđelović, prof. dr Mirjana Milić, dr Ivona RAZVOJ JAVNO-PRIVATNIH PARTNERSTAVA U OSIGURANJU Strana: 41-47
sr_RSSR