Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2014. GODINI

Sažetak

U radu se analiziraju ostvareni rezultati delatnosti osiguranja u celini,
i to na osnovu godišnjih fi nansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća
društva dostavljaju Narodnoj banci Srbije. Obuhvaćena je struktura portfelja,
ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, te dobitak odnosno gubitak.
Zbog određenih specifi čnosti delatnosti osiguranja, kao dodatni pokazatelji
analiziraju se racio brojevi i merodavan tehnički rezultat. Izuzev dobitka
odnosno gubitka, pokazatelji poslovanja prikazani su po vrstama osiguranja.
Cilj ovog rada je u analizi, sagledavanju i ocenjivanju uspešnosti
poslovanja delatnosti osiguranja u celini, ali i u tome da se omogući uporedna
analiza ostvarenih rezultata po vrstama osiguranja svakog društva pojedinačno
u odnosu na ukupne ostvarene rezultate svih društava u zemlji.


UDK: 677.016.6: 336.67: 347.72.028.3: 368.021.26+ 368.025.72 (497.11) Cerović, dr B. Milan REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2014. GODINI Strana: 5-32
sr_RSSR