Teorija
i praksa
u osiguranju

Cerović, dr B. Milan

Rođen je 10.12.1941. godine u selu Kriva Reka, Opština Čajetina.

Osnovnu školu završio u Krivoj Reci, osmogodišnju u Čajetini, Ekonomsku školu u Užicu, Višu finansijsko-knjigovodstvenu školu i Ekonomski fakultet u Beogradu. Na tom fakultetu završio je i poslediplomske studije i stekao akademski stepen magistra ekonomskih nauka. Odbranom doktorske disertacije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Privredne akademije u Novom Sadu stekao naučni stepen doktora pravnih nauka. Rešenjem Ministarstva finansija 1998. godine stakao zvanje ovlašćenog aktuara.

U delatnosti osiguranja radio je preko 45 godina. Počeo je 15 februara 1966. u Osiguravajućem zavodu Užice, koji se 1968. integrisao u Zavod za osiguranje i reosiguranje „Jugoslavija“, a 1974. godine u Zavod za osiguranje i reosiguranje „Dunav“. Od 1. januara 1991. godine iz Filijale Užice prelazi u Beograd na radno mesto direktora Direkcije za razvoj sistema osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje“.

Od 15. marta 1995. do 31. marta 2011. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, koje je posle izdvajanja Republike Crne Gore 2006. godine promenilo naziv u Udruženje osiguravača Srbije. Od 21. aprila 2011. godine je u penziji.

Zahvaljujući tome što Udruženje predstavlja i zastupa interese našeg osiguranja u Međunarodnom sistemu zelene karte i drugim međunarodnim institucijama i organizacijama osiguranja održavao je kontakte, imao susrete, razmenu iskustava i mišljenja sa predstavnicima Udruženja, organa za nadzor delatnosti osiguranja i drugih institucija iz velikog broja zemalja, među kojima najčešće sa predstavnicima Austrije, Grčke, Mađarske, Nemačke, Saveta biroa zelene karte i Evropskog komiteta osiguranja (CEA) koji je promenio naziv u Evropsko osiguranje (eng. Insurance Europe) najpre sa sedištem u Parizu, a zatim u Briselu.

Obavljao je poslove ovlašćenog aktuara kod deset društava za osiguranje, dva društva za reosiguranje i Udruženja osiguravača u zemlji, kao i kod Udruženja i biroa osiguranja u Republici Crnoj Gori. Radeći kao ovlašćeni aktuar dao je mišljenje ovlašćenog aktuara na preko 100 završnih računa sa izveštajem o poslovanju, na preko 10 trogodišnjih programa i planova rada akcionarskih društava za osiguranje i na preko 700 uslova osiguranja, tarifa premija i drugih akata i izmena i dopuna akata poslovne politike akcionarskih društava za osiguranje i akcionarskih društava za reosiguranje.

Objavio je preko 50 stručnih radova iz oblasti osiguranja u više časopisa i više zbornika radova domaćih i međunarodnih stručnih savetovanja i seminara. Često je davao intervjue, stručna mišljenja, komentare, izjave i sl. iz oblasti osiguranja medijskim kućama (Radio, Televizija, časopisi, dnevne novine i sl.).

Bio je predavač i ispitivač u internoj školi za obrazovanje kadrova u Kompaniji „Dunav osiguranje“ i član radne grupe za izradu nacrta Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Srbije 2005. godine.

Objavio je knjigu Osiguranje motornih vozila-tendencije razvoja.

Služi se engleskim jezikom.

Radio je u više društvenih organizacija opštine, regiona i Republike Srbije. Bio je član Komisije za elementarne nepogode Vlade Republike Srbije, Predsedništva Vatrogasnog saveza Srbije, Saveta za bezbedbost saobraćaja, organa Auto-moto saveza Srbije i dr.

Odlikovan je Ordenom rada drugog reda Predsedništva Jugoslavije, dobitnik zlatne značke Saveta za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i više drugih priznanja za rad u delatnosti osiguranja i društvenim organizacijama.

Oženjen je. Ima dve kćerke.

UDK: 612.6:629.11:612.6:368.211(497.11):368.025.1:347.513:437.518
ČLANCI

RAZVOJ KASKO OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U SRBIJI 2000–2020.

Početak XXI veka ušao je u istoriju kao era automobila. Dotadašnji slogan „Automobil je luksuz“ promenjen je u sasvim novi slogan, „Automobil nije luksuz, već neophodno prevozno sredstvo“. Posle nešto više od 100 godina auto je od luksuza postao optimalno prevozno sredstvo. Danas je teško zamisliti život ljudi bez automobila. Pomoću motornog vozila moguće je lakše i brže doći do bilo koje tačke u gradu, zemlji, na kontinentu pa i na nekom drugom kontinentu. Automobilski transport kao jedna od vrsta kopnenog transporta najrašireniji je i zauzima vodeću poziciju u prevozu putnika, robe i raznih vrsta drugog tereta na različitim udaljenostima. Pored pogodnosti koje pruža, automobil je i uzročnik raznih vrsta nezgoda. Po svojoj prirodi i načinu upotrebe, kao opasna stvar može prouzrokovati štetu kako na sebi tako i na drugom automobilu, vozaču, putniku, pešaku, ali i trećem licu i/ ili njegovoj imovini. Upravo zbog tih gubitaka vozilo je veoma pogodno i važno za sprovođenje više vrsta osiguranja, među kojima je kasko osiguranje motornih vozila jedno od zastupljenijih. Cilj rada je da se prikaže dugogodišnji tok razvoja kasko osiguranja motornih vozila i utvrdi njegovo mesto, uloga i značaj na tržištu neživotnih osiguranja u našoj zemlji. Analizom su obuhvaćene najvažnije kategorije osiguranja počevši od učesnika na tržištu i obuhvata polja osiguranja, preko zahteva za naknadu štete i tehničkih rezervi, do racio brojeva. Težnja je usmerena na detaljnije cifarsko prikazivanje tih kategorija osiguranja zato što brojevi, u svakom slučaju, preciznije i objektivnije od bilo kakvog teksta odslikavaju problematiku koja je predmet rada, uz veću mogućnost da čitalac izvodi sopstvene analize i zaključke. Pored analize kasko osiguranja motornih vozila, prikazaće se i prosečno godišnje učešće obuhvata, zahteva za naknadu štete i tehničkih rezervi osiguranja pet najvećih vrsta u grupi neživotnih osiguranja. Ključne reči: motorno vozilo, kasko osiguranje, premija, naknada štete, racio brojevi

UDK: 336.67:657.442:368.021.26:368.025+336.44+657.372.12 (497.1)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA U SRBIJI U 2016. GODINI

Analiza ostvarenih rezultata delatnosti osiguranja u Republici Srbiji u ovom radu obuhvata strukturu premije, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, racio brojeve i merodavan tehnički rezultat po vrstama osiguranja, a dobitak odnosno gubitak odvojeno za životna osiguranja, neživotna osiguranja, ukupno za osiguranje i ukupno za reosiguranje. Cilj rada je da se sagleda dostignuti stepen razvoja osiguranja u 2016. godini u celini što može poslužiti društvima za osiguranje da u određenom obimu izvrše uporednu analizu u odnosu na ukupne ostvarene rezultate osiguranja u zemlji.

UDK: 621.12.011.1: 368.021:368.027.3: 657.412.7:368.712+ 347.518
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

MODELI ORGANIZOVANJA GARANTNOG FONDA

Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine, uređena je institucija Garantnog fonda radi zaštite putnika u javnom prevozu i trećih oštećenih lica koja nesrećnim slučajem nastradaju u saobraćaju, i to u tačno određenim okolnostima. Prošlo je više od sedam godina, a Garantni fond još uvek nije organizovan na način propisan Zakonom, o čemu se u stručnoj javnosti dosta raspravlja. U prvom, kraćem delu rada obrađena je tematika u vezi s modelima organizovanja zaštite trećih oštećenih lica od određenih rizika u saobraćaju, koji su uređeni direktivama Evropske unije i čime su uspostavljeni evropski standardi na tom polju. Oni su obavezni u svim zemljama članicama Evropske unije, ali se na potpuno isti način primenjuju i u svim drugim evropskim zemljama, što je bio slučaj i u našoj zemlji do 2009. godine, kada su ovi poslovi podeljeni na deo koji obavlja Garantni fond kao samostalno pravno lice i Garantni fond kao organizacioni deo Udruženja osiguravača Srbije. Takav način razdvajanja poslova predstavlja znatno odstupanje od evropskih standarda i višedecenijskog domaćeg iskustva, što sasvim opravdano izaziva šire interesovanje. U drugom, širem delu rada analizirani su faktori koji utiču na izbor načina organizovanja Garantnog fonda s posebnim naglaskom i detaljnijom analizom domaće prakse, što bi u osnovi trebalo da opredeli izbor modela organizovanja Garantnog fonda u našoj zemlji, uz uključivanje nadzora i kontrole u nadležnost Narodne banke Srbije.

UDK: (048.1)336.67: 368.025.13+368.87+657.442(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

Rezultati delatnosti osiguranja analiziraju se na više načina. Autor u ovom radu obuhvata strukturu portfelja, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, racio brojeve, merodavan tehnički rezultat i dobitak odnosno gubitak. U zavisnosti od raspoloživosti, podaci su prikazani po vrstama osiguranja u okviru životnih osiguranja, neživotnih osiguranja i za delatnost u celini. Cilj rada je analiza ostvarenih rezultata osiguranja u celini i omogućavanje društvima za osiguranje da u određenom obimu izvrše uporednu analizu svojih rezultata u odnosu na ukupne ostvarene rezultate osiguranja u zemlji.

UDK: 677.016.6: 336.67: 347.72.028.3: 368.021.26+ 368.025.72 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2014. GODINI

U radu se analiziraju ostvareni rezultati delatnosti osiguranja u celini, i to na osnovu godišnjih fi nansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća društva dostavljaju Narodnoj banci Srbije. Obuhvaćena je struktura portfelja, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, te dobitak odnosno gubitak. Zbog određenih specifi čnosti delatnosti osiguranja, kao dodatni pokazatelji analiziraju se racio brojevi i merodavan tehnički rezultat. Izuzev dobitka odnosno gubitka, pokazatelji poslovanja prikazani su po vrstama osiguranja. Cilj ovog rada je u analizi, sagledavanju i ocenjivanju uspešnosti poslovanja delatnosti osiguranja u celini, ali i u tome da se omogući uporedna analiza ostvarenih rezultata po vrstama osiguranja svakog društva pojedinačno u odnosu na ukupne ostvarene rezultate svih društava u zemlji.

UDK:657.62:336.44:368.021.26:368.025.84(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI

U radu se analiziraju rezultati ostvareni u delatnosti osiguranja u celini, na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća društva dostavljaju Narodnoj banci Srbije. Obuhvaćena je struktura portfelja, ažurnost u rešavanju i isplati odšteta, te dobitak odnosno gubitak. Zbog određenih specifičnosti delatnosti osiguranja, kao dodatni pokazatelji analiziraju se racio brojevi i merodavan tehnički rezultat. Prikazani rezultati mogu poslužiti za sagledavanje i ocenjivanje uspešnosti poslovanja delatnosti osiguranja u celosti.

UDK: 629.113:338.45:368.211
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (II DEO)

Automobil uopšte, a putnički posebno, snažno je uticao na promenu društvenog, porodičnog i ličnog života ljudi širom sveta. Motorno vozilo više nije luksuz, kao što je bilo u dužem vremenskom periodu u prošlosti, već jedno od neophodnih sredstava za zadovoljenje svakodnevnih potreba savremenog čoveka. Vreme automobila ne samo da nije prošlo, nego se nastavlja i raste kako u pogledu tehničko-tehnološkog razvoja auto-industrije tako i stalnim povećanjem broja kola, što povoljno utiče na razvoj osiguranja motornih vozila i drugih vrsta osiguranja povezanih sa automobilima. U radu se analizira razvoj auto-industrije u svetu i kod nas, u zavisnosti od kretanja tražnje, na koju, pak, utiče više faktora, među kojima su od posebnog značaja dostignuti stepen motorizacije, demografsko kretanje i životni standard stanovništva meren bruto društvenim proizvodom po glavi stanovnika i kupovnom moći građana. Dosadašnji dinamičan razvoj auto-industrije i podaci i projekcije osnovnih pretpostavki koje opredeljuju kretanje tražnje ukazuju na to da je realno očekivati da će nastupiti rast tražnje i povećanje broja motornih vozila, što će pogodovati daljem razvoju auto-industrije i osiguranja automobila, kao i drugih vrsta neživotnih osiguranja povezanih sa motornim vozilima širom sveta, u našem okruženju i kod nas. Uzmemo li u obzir razvoj auto-industrije i broj kola, doći ćemo do zaključka da je i značaj osiguranja motornih vozila u stalnom porastu u celom svetu. Pored automobila, kao predmet osiguranja javlja se i još mnogo toga u vezi s motornim vozilom, a najznačajnije je osiguranje vlasnika automobila od građanske odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, koje je u skoro celom svetu obaveznog karaktera. Obim poslova osiguranja motornih vozila zauzima prvo mesto ispred svih ostalih vrsta neživotnih osiguranja, što je posebno izraženo u pojedinim zemljama u svetu, u našem okruženju i kod nas. Radi daljeg razvoja ovog segmenta osiguranja, zbog znatnog obuhvata i velikog broja slič- nosti, ali i određenih razlika u praksi sprovođenja osiguranja motornih vozila, u radu se analiziraju neki od glavnih pokazatelja ostvarenih rezultata poslovanja u zemljama nastalim posle raspada Jugoslavije.

UDK: 629.113:338.45:368.211
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (I DEO)

Automobil uopšte, a putnički posebno, snažno je uticao na promenu društvenog, porodičnog i ličnog života ljudi širom sveta. Motorno vozilo više nije luksuz, kao što je bilo u dužem vremenskom periodu u prošlosti, već jedno od neophodnih sredstava za zadovoljenje svakodnevnih potreba savremenog čoveka. Vreme automobila ne samo da nije prošlo, nego se nastavlja i raste kako u pogledu tehničko-tehnološkog razvoja auto-industrije tako i stalnim povećanjem broja kola, što povoljno utiče na razvoj osiguranja motornih vozila i drugih vrsta osiguranja povezanih sa automobilima. U prvom delu rada analizira se razvoj auto-industrije u svetu i kod nas, u zavisnosti od kretanja tražnje, na koju, pak, utiče više faktora, među kojima su od posebnog značaja dostignuti stepen motorizacije, demografsko kretanje i životni standard stanovništva meren bruto društvenim proizvodom po glavi stanovnika i kupovnom moći građana. Dosadašnji dinamičan razvoj auto-industrije i podaci i projekcije osnovnih pretpostavki koje opredeljuju kretanje tražnje ukazuju na to da je realno očekivati da će nastupiti rast tražnje i povećanje broja motornih vozila, što će pogodovati daljem razvoju auto-industrije i osiguranja automobila, kao i drugih vrsta neživotnih osiguranja povezanih sa motornim vozilima širom sveta, u našem okruženju i kod nas. Uzmemo li u obzir razvoj auto-industrije i broj kola, doći ćemo do zaključka da je i značaj osiguranja motornih vozila u stalnom porastu u celom svetu. Pored automobila, kao predmet osiguranja javlja se i još mnogo toga u vezi s motornim vozilom, a najznačajnije je osiguranje vlasnika automobila od građanske odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, koje je u skoro celom svetu obaveznog karaktera. Obim poslova osiguranja motornih vozila zauzima prvo mesto ispred svih ostalih vrsta neživotnih osiguranja, što je posebno izraženo u pojedinim zemljama u svetu, u našem okruženju i kod nas. Radi daljeg razvoja ovog segmenta osiguranja, zbog znatnog obuhvata i velikog broja slič- nosti, ali i određenih razlika u praksi sprovođenja osiguranja motornih vozila, u drugom delu rada analiziraće se neki od glavnih pokazatelja ostvarenih rezultata poslovanja u zemljama nastalim posle raspada Jugoslavije.

UDK: (047.3) 368.212.032.5:344.38:368.025.13:368.025.7(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2012. GODINI

Prema broju zaključenih ugovora po vrstama osiguranja i ukupno ostvarenoj bruto premiji, osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima najmasovnija je vrsta osiguranja, s najvećom premijom u 2012. godini. Zbog obavezne zaštite trećih oštećenih lica, ali i vlasnikā motornih vozila kao osiguranikā, propisani su način utvrđivanja minimalne premije osiguranja, visina režijskog dodatka (koji služi za pokriće troškova sprovođenja osiguranja) i visina provizije za pribavu osiguranja. Radi sagledavanja dovoljnosti premijskog sistema za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa zakonom, zbog primene propisanih limita i mogućnosti usklađivanja poslovne politike, te s obzirom na ostvarene rezultate, u radu se analiziraju ostvareni  rezultati u celosti, a rezultati po društvima za osiguranje u zavisnosti od raspoloživih podataka. Ukazuje se i na neke dalje pravce razvoja ovog najznačajnijeg segmenta neživotnog osiguranja.

UDK: 368.214.2:351.811.122(4-672EZ)(047.3):614.86:347.426.3
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

Da bi treće oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete koju je pretrpelo u saobraćajnoj nezgodi, moralo je, sve doskora, dokazivati da je vozač kriv za štetu. To je često bilo teško, a u pojedinim slučajevima čak i nemoguće učiniti. Veoma brz razvoj saobraćaja i povećanje broja saobraćajnih nezgoda zahtevali su nova rešenja, prvenstveno radi brže i bolje zaštite žrtve, ali i zarad povećanja bezbednosti i otklanjanja zastoja u saobraćaju. U međuvremenu, za slučajeve kada u saobraćajnom udesu nema povređenih, odnosno poginulih lica, stvoren je Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, kao zamena za brojne dokaze koji su se morali koristiti pri podnošenju zahteva za naknadu štete, što se pre svega odnosi na zapisnik o uviđaju saobraćajne policije i druge dokaze o nastanku štete. Njegova upotreba u našoj zemlji ograničena je na slučajeve kad je materijalna šteta srazmerno mala. U ovom radu analiziraju se propisi koji uređuju upotrebu ovog dokumenta, koji je u početku izazivao različite stavove i ponašanje osiguravača, ali i sudova. Radi dosledne primene propisa koji uređuju ovu materiju i zbog otklanjanja određenih nedostataka, autor predlaže izmene i dopune propisā, kojima će se preciznije definisati visina manje materijalne štete ili predvideti upotreba Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi u svim slučajevima kad nastupi materijalna šteta bez povređenih, odnosno poginulih lica – a to je praksa u svim drugim evropskim zemljama.

UDK:347.72.028.3:368.031.9:368.861.82:368.025.1:368.025.8:(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2011. GODINI

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima najmasovnija je vrsta osiguranja, s najvećom premijom u 2011. godini. Zbog obaveznog karaktera, detaljnije je uređeno propisima, što nalaže viši stepen nadzora i kontrole poslovanja osiguravajućih društava koja nude ovu vrstu usluge. Zbog zaštite trećih oštećenih lica, ali i vlasnika motornih vozila kao osiguranika, propisan je način utvrđivanja minimalne premije osiguranja, visina režijskog dodatka, to jest troškova sprovođenja osiguranja (TSO), kao i provizija za pribavljanje osiguranja. U radu se analiziraju rezultati poslovanja u celosti i rezultati pojedinih društava za osiguranje preko racio brojeva i merodavnog tehničkog rezultata. Sagledava se dovoljnost postojećeg premijskog sistema za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa zakonom, primena propisanih limita, mogućnost usklađivanja poslovne politike s tim rezultatima i određeni dalji pravci razvoja ovog veoma značajnog segmenta neživotnog osiguranja.

sr_RSSR