Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

SEKJURITIZACIJA U DOMENU ŽIVOTNIH OSIGURANJA

Sažetak

Jedan od ključnih trendova savremenog tržišta osiguranja i reosiguranja jeste
pojava sekjuritizacijā potraživanja i sekjuritizacijā spram rizika. Osnova im je slična odgovarajućim
mehanizmima u sektoru bankarstva. Međutim, sekjuritizacije u domenu
osiguranja imaju svoje specifičnosti u odnosu na bankarske. Cilj ovog rada jeste da prikazom
osnovnih karakteristika, prednosti i nedostataka iz različitih perspektiva osvetli
osnovne koncepte sekjuritizacija u domenu životnih osiguranja i postavi osnove za buduća
teorijska istraživanja i praktičnu primenu ovih mehanizama u Srbiji.


UDK: 336.717.22: 658.14: 368.025.61: 368.91 Njegomir, prof. dr Vladimir SEKJURITIZACIJA U DOMENU ŽIVOTNIH OSIGURANJA Strana: 21-38
sr_RSSR