Teorija
i praksa
u osiguranju

Njegomir, prof. dr Vladimir

Vladimir Njegomir rođen je 1977. godine u Novom Sadu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na materiji iz oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja. Nagrađen je kao najbolji student u generaciji na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2001. godine. Zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta (menadžment u osiguranju) stekao je 2009. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a zvanje doktora ekonomskih nauka s tezom iz oblasti osiguranja stekao je 2016. godine na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija.

U softverskoj kompaniji sa sedištem u Londonu devet godina radio je na poslovima analize finansijskog sektora, posebno na upravljanju rizicima, osiguranju i reosiguranju. Bio je zaposlen i u kompaniji „Dunav osiguranje“ na poslovima savetnika za strateško planiranje, korporativno upravljanje i analizu poslovanja.

U 2010. godini izabran je u zvanje docenta na predmetu Osiguranje i Upravljanje rizicima osiguranja na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“. Od školske 2014/2015. predaje predmet Preduzetništvo. U 2014. godini postao je prodekan za naučnoistraživački rad i zamenik šefa katedre za poslovnu ekonomiju, a 2016. izabran je u zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu. Za naučni rad dobio je priznanje Narodne banke Srbije 2011. godine.

S radovima iz oblasti preduzetništva, upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja učestvovao je na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Osim osam koautorskih knjiga (Osnovi osiguranja i reosiguranja, Reosiguranje, Osiguranje: ekonomski principi, Osiguranje: ekonomsko-pravni principi, Ekonomika osiguranja, Osiguravajuća društva u ulozi institucionalnih investitora, Upravljanje štetama u osiguranju i Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede i četiri autorske knjige (Osiguranje, Osiguranje i reosiguranje: tradicionalni i alternativni pristupi, Preduzetništvo i Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju), objavio je i preko 150 naučnih i stručnih radova iz oblasti upravljanja rizicima, osiguranja i reosiguranja. Radove objavljuje u vodećim naučnim časopisima kao što su The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, Transformations in Business & Economics, Economic Thought and Practice, Economic Research i Economic Annals, kao i vodećim stručnim časopisima iz oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja.

Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa Civitas, član je uredništva Sveta osiguranja, Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana, saveza ekonomista Srbije i Međunarodnog društva osiguranja. Govori engleski jezik.

UDK: 316.323:347.72.032:368.861.52:368.87:351.84:368.911.4:355.73:35.07
ČLANCI

DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA KAO ELEMENT STRATEGIJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Cilj ovog rada je da se analizira odnos između društveno odgovornog poslovanja (DOP) osiguravajućih društava i njihovog tržišnog učešća. Glavna ideja ovog istraživanja jeste da ukaže na to da aktivnosti usmerene na primenu DOP treba posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Osiguranje se zasniva na poverenju, a poverenje se uglavnom gradi društveno odgovornim poslovanjem. Efikasna primena društveno odgovornog poslovanja ključan je instrument za postizanje konkurentske prednosti u delatnosti osiguranja, s obzirom na to da omogućava razvoj pozitivne svesti o određenom osiguravajućem društvu. Istraživanje je zasnovano na javno dostupnim podacima o 16 osiguravajućih društava koja posluju na srpskom tržištu osiguranja. Rezultati istraživanja ukazuju na to da su osiguravajuća društva koja su integrisala DOP u svoju strategiju i primenjuju načela održivog poslovanja uočena kao društveno odgovorna od strane sadašnjih i potencijalnih osiguranika i drugih zainteresovanih strana, što rezultira povećanjem premije osiguranja i tržišnog učešća. Ključne reči: osiguranje, preduzeće, društvena odgovornost, strategija JEL klasifikacija: G22

UDK:655.55:368:330.564.22:368.03:303.025:334.01:368.021.1
PRIKAZ KNJIGE

OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI

PRIKAZ KNJIGE OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Tectus Obim: 302 str. Monografija Insurance and Entrepreneurship: a Theoretical and Empirical Analysis of Interdependence (Osiguranje i preduzetništvo: teorijska i empirijska analiza međuzavisnosti) predstavlja rezultat dugogodišnjih istraživanja njenog autora prof. dr Vladimira Njegomira u predmetnoj oblasti. Zasniva se na njegovim dosadašnjim istraživanjima, projektima, objavljenim člancima i knjigama. Ulažući velik trud, autor je u monografiji uspeo da ukaže na problematiku međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva, a tu je tematiku po prvi put na našem prostoru, i među prvima i u svetu, analizirao ne samo teorijski već i empirijski. Nastala je kao rezultat njegovog nastojanja da se potvrde utemeljene teorijske postavke da osiguranje pozitivno utiče na preduzetništvo, a analiziran je i povratni uticaj preduzetništva na osiguranje, kao i zajednički uticaj na ekonomski rast.

UDK:655.55:368.1:502.58:551.583:368.025.8
PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE: KATASTROFALNE ŠTETE I KLIMATSKE PROMENE

Autori: prof. dr Boris Marović i dr Dragan Marković Izdavač: Princip press

UDK: 366.546.2:368.021.1:368.025.61
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UPRAVLJANJE RIZIKOM OD ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE I ULOGA OSIGURANJA

U razvijenim zemljama, osiguranja od odgovornosti, koja pripadaju grupaciji neživotnih osiguranja, igraju posebno značajnu ulogu. U domenu odgovornosti za proizvode, upravljanje rizikom i pojava osiguranja relativno je novijeg datuma. Razlog leži u činjenici da se dugo vremena postojanje ovog rizika zanemarivalo. Međutim, u razvijenim zemljama ovom riziku i zaštiti potrošača počinje da se posvećuje sve veća pažnja, najpre u SAD, a zatim u Evropi i Japanu. Uprkos nerazvijenosti ove vrste upravljanja rizikom i osiguranja u Srbiji, smatramo značajnim da ukažemo na trendove u ovoj oblasti u svetu, a posebno u Evropi. U radu su prikazane dve direktive Evropske unije koje se odnose na ovu oblast, raspoloživi oblici zaštite spram rizika od odgovornosti za proizvode i specifičnosti osiguravajućeg pokrića za ovaj rizik.

UDK: 336.717.22: 658.14: 368.025.61: 368.91
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

SEKJURITIZACIJA U DOMENU ŽIVOTNIH OSIGURANJA

Jedan od ključnih trendova savremenog tržišta osiguranja i reosiguranja jeste pojava sekjuritizacijā potraživanja i sekjuritizacijā spram rizika. Osnova im je slična odgovarajućim mehanizmima u sektoru bankarstva. Međutim, sekjuritizacije u domenu osiguranja imaju svoje specifičnosti u odnosu na bankarske. Cilj ovog rada jeste da prikazom osnovnih karakteristika, prednosti i nedostataka iz različitih perspektiva osvetli osnovne koncepte sekjuritizacija u domenu životnih osiguranja i postavi osnove za buduća teorijska istraživanja i praktičnu primenu ovih mehanizama u Srbiji.

UDK: 368: 339.1: (497.11): 657.72
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Analiza stanja i trendova sektora osiguranja u Srbiji

Delatnost osiguranja u Srbiji, kao i u drugim zemljama u razvoju, poslednjih godina beleži značajne stope rasta premija osiguranja kao ključnog pokazatelja razvoja. Cilj rada je, da na bazi analize ključnih determinanti delatnosti osiguranja u Srbiji omogući kreatorima politike i osiguravačima, kako trenutno prisutnim tako i stranim koji potencijalno nameravaju da ostvare prisustvo, pruži osnovu za donošenje odluka i prognoziranje budućih trendova u ovoj privrednoj grani. Analiza obuhvata period od 2004. do 2009. godine a fokusira se na kretanje premija, šteta, rezervi, strukture vlasništva i tržišnog učešća pojedinih kompanija, strukture portfelja i regulatorne promene. Posebna pažnja posvećena je komparaciji trendova u zemljama Evropske unije, regiona bivše Jugoslavije i Srbije kao i problematici koju nameće približavanje Evropskoj uniji.

sr_RSSR