Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Šesta direktiva EU o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz upotrebe motornih vozila

Sažetak

Šesta direktiva Skupštine Evrope i Saveta 2009/103/EC
usvojena je 16. septembra 2009. godine (skraćeno: Šesta direktiva).
Objavljena je u Službenom listu EU br. 263 od 7. oktobra
2009, a stupila je na snagu 27. oktobra iste godine. Danom
stupanja na snagu Šeste direktive prestale su da važe
Prva direktiva 72/166/EEC od 24. aprila 1972. godine, Druga
direktiva 84/5/EEC od 30. decembra 1983, Treća direktiva
90/232/EEC od 14. maja 1990, Četvrta direktiva 2000/26/
EC od 16. maja 2000. i Peta direktiva 2005/14/EC od 11.
maja 2005. godine. Ova direktiva upravljena je ka državama
članicama EU, a ukidanjem pet direktiva nije zadirano u rokove
koje su imali nacionalni sistemi država članica EU u
primeni tih pet direktiva. Šesta direktiva jeste konsolidovani
tekst pet ukinutih direktiva.


UDK: (048.8 ):338.266: 368.042:368.861.82; (4.672EZ) Ilijić, mr Slobodan Šesta direktiva EU o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz upotrebe motornih vozila Strana: 46-47
sr_RSSR