Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA (POLISA) I KLAUZULE KOJE ŠTITE OSIGURANIKE

Sažetak

Prema svojoj prirodi, ugovor o osiguranju života adhezioni je ugovor, to jest
ugovor po pristupu. To znači da ugovarač osiguranja ima mogućnost da prihvati ili
da odbije, ali ne i da menja sadržinu, to jest odredbe ugovora. U našem pravu ugovori
o osiguranju života regulisani su Zakonom o obligacionim odnosima, opštim
uslovima, kao i posebnim uslovima osiguranja koji bliže uređuju sadržinu ugovora.


UDK: 368.022:368.91+368.026+341.241.5 Stevanović, Nebojša UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA (POLISA) I KLAUZULE KOJE ŠTITE OSIGURANIKE Strana: 44-50
sr_RSSR