Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ULOGA INTERNE KOMUNIKACIJE U KOMPANIJI

Sažetak

Dobra interna komunikacija temelj je uspešne eksterne komunikacije
s obzirom na to da direktno utiče na efi kasnost, zadovoljstvo i motivaciju
zaposlenih, te na vrednost kompanije, njenih usluga ili proizvoda, kao i robne
marke. Zbog direktne veze s ciljevima kompanije i njenim razvojem, ulaganje
u ljudske resurse i internu komunikaciju predstavlja osnovu svakog dobrog
strateškog razmišljanja. Interna komunikacija je, zapravo, i priča o liderstvu.
Razumevanje interne komunikacije nekog preduzeća zahteva da se razmotri
njegova organizaciona kultura. Neki teoretičari defi nišu organizacionu kulturu
kao skup zajedničkih mišljenja i pretpostavki članova različitih grupa. Drugi
se usredsređuju na kulturu kao na zajednički vrednosni sistem ili norme
ponašanja u preduzeću. Organizaciona kultura važna je za razmatranje pošto
ima znatan uticaj na model odnosa s javnošću koji koristi preduzeće, kao i na
interne komunikacije koje ga slede.


UDK: 659.2+ 347.163+65.012.3:368.021:659.43 Smiljković Stojanović, Jugoslava ULOGA INTERNE KOMUNIKACIJE U KOMPANIJI Strana: 84-92
sr_RSSR