Teorija
i praksa
u osiguranju

Smiljković Stojanović, Jugoslava

  • Email:

M. A, specijalista za eksterne odnose s javnošću u „Dunav osiguranju“

UDK: 659.2+ 347.163+65.012.3:368.021:659.43
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ULOGA INTERNE KOMUNIKACIJE U KOMPANIJI

Dobra interna komunikacija temelj je uspešne eksterne komunikacije s obzirom na to da direktno utiče na efi kasnost, zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih, te na vrednost kompanije, njenih usluga ili proizvoda, kao i robne marke. Zbog direktne veze s ciljevima kompanije i njenim razvojem, ulaganje u ljudske resurse i internu komunikaciju predstavlja osnovu svakog dobrog strateškog razmišljanja. Interna komunikacija je, zapravo, i priča o liderstvu. Razumevanje interne komunikacije nekog preduzeća zahteva da se razmotri njegova organizaciona kultura. Neki teoretičari defi nišu organizacionu kulturu kao skup zajedničkih mišljenja i pretpostavki članova različitih grupa. Drugi se usredsređuju na kulturu kao na zajednički vrednosni sistem ili norme ponašanja u preduzeću. Organizaciona kultura važna je za razmatranje pošto ima znatan uticaj na model odnosa s javnošću koji koristi preduzeće, kao i na interne komunikacije koje ga slede.

sr_RSSR