Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

UPOTREBA ALTERNATIVNIH MERA UČINKA U PROCENI FINANSIJSKIH PERFORMANSI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJE

Sažetak

Svrha ovog rada je evaluacija finansijskih performansi osiguravajućih društava primenom alternativne finansijske metrike u kombinaciji s novčanim tokovima. Uzorak obuhvata 16 osiguravajućih društava koja posluju u Republici Srbiji u periodu između 2017. i 2021. godine. Autori pružaju dokaze da pokazatelji zasnovani na novčanim tokovima pružaju veću informativnu vrednost u odnosu na mere zarade zasnovane isključivo na obračunskim kategorijama. Utvrđeno je da najveći broj posmatranih osiguravajućih društava tokom petogodišnjeg perioda ima vrednost korišćenih pokazatelja kvaliteta zarade veći od 0. Javljaju se oscilacije vrednosti pokazatelja kvaliteta zarade, ali one nisu statistički značajne. Rezultati istraživanja mogu da budu od interesa za menadžere osiguravajućih društava, investitore, analitičare i druge interesne grupe.

Ključne reči: osiguravajuća društva, nestandardizovani finansijski pokazatelji, novčani tokovi, evaluacija, Republika Srbija.
JEL klasifikacija: M41, G22


UDK: 334.72:368]: 658.14/.17(497.11)“2017/2021“ Milašinović, mast. ekonomista Marko Knežević, prof. dr Snežana Mitrović, prof. dr Aleksandra UPOTREBA ALTERNATIVNIH MERA UČINKA U PROCENI FINANSIJSKIH PERFORMANSI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJE Strana: 177 – 188
sr_RSSR