Teorija
i praksa
u osiguranju

Knežević, prof. dr Snežana

  • Email:

DOI: 10.5937/TokOsig2401146M
ČLANCI 1/2024

IDENTIFIKACIJA I SPREČAVANJE PREVARNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Efikasno otkrivanje prevarnog (lažnog) finansijskog izveštavanja zahteva integrativni konceptualni okvir. Ovaj rad predstavlja opšti okvir za proučavanje faktora povezanih s uzrocima nastanka prevarnog finansijskog izveštavanja. Cilj je da se izoštri naše razmišljanje o sprovođenju istraživanja modaliteta za definisanje okvira za efikasno upravljanje rizikom od nastanka prevarnog finansijskog izveštavanja i da pomogne naučnicima, profesionalnim računovođama, regulatorima i kreatorima politike da bolje razumeju pokretače prevarnog finansijskog izveštavanja i kontekst u kome ono nastaje. Razmatramo karakteristike kompanija koje se bave prevarnim finansijskim izveštavanjem, kako su identifikovane u literaturi i u istraživanjima povezanim s „trouglom prevare“ i etičkim aspektima. Takođe, bavimo se uticajem profesionalne i zakonske regulative na oblast efikasnog upravljanja rizikom od nastanka prevara. Na kraju, sažimamo prethodna saznanja i iznosimo zaključke i sugestije za oblasti u kojima je potrebno dalje istraživanje. Кljučne reči: prevarno finansijsko izveštavanje, profesionalna regulativa, etika, pravni okvi

UDK: 334.72:368]: 658.14/.17(497.11)“2017/2021“
ČLANCI

UPOTREBA ALTERNATIVNIH MERA UČINKA U PROCENI FINANSIJSKIH PERFORMANSI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJE

Svrha ovog rada je evaluacija finansijskih performansi osiguravajućih društava primenom alternativne finansijske metrike u kombinaciji s novčanim tokovima. Uzorak obuhvata 16 osiguravajućih društava koja posluju u Republici Srbiji u periodu između 2017. i 2021. godine. Autori pružaju dokaze da pokazatelji zasnovani na novčanim tokovima pružaju veću informativnu vrednost u odnosu na mere zarade zasnovane isključivo na obračunskim kategorijama. Utvrđeno je da najveći broj posmatranih osiguravajućih društava tokom petogodišnjeg perioda ima vrednost korišćenih pokazatelja kvaliteta zarade veći od 0. Javljaju se oscilacije vrednosti pokazatelja kvaliteta zarade, ali one nisu statistički značajne. Rezultati istraživanja mogu da budu od interesa za menadžere osiguravajućih društava, investitore, analitičare i druge interesne grupe. Ključne reči: osiguravajuća društva, nestandardizovani finansijski pokazatelji, novčani tokovi, evaluacija, Republika Srbija. JEL klasifikacija: M41, G22

sr_RSSR