Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

UPRAVLJANJE RIZICIMA OD PRIRODNIH KATASTROFA

Sažetak

Osiguranje i reosiguranje svrstavaju se među ključne oblike finansijske
zaštite od katastrofalnih događaja. U savremenom dobu sve veći značaj za procenu
rizika od prirodnih katastrofa imaju probabilistički modeli, koji se koriste za kreiranje
usluga osiguranja i reosiguranja namenjenih zaštiti građana, pravnih lica, ali i zaštiti
budžeta države i lokalnih samouprava. Alternativni oblici reosiguranja od prirodnih
katastrofa, povezani sa tržištem hartija od vrednosti, mogu takođe dati značajan
doprinos unapređenju tržišta (re)osiguranja od prirodnih katastrofa.

Ključne reči: prirodna katastrofa, koncept otpornosti na prirodne katastrofe, upravljanje
rizicima, osiguranje i reosiguranje od prirodnih katastrofa, probabilistički modeli
za procenu rizika, Nat CAT XL, Cat Bonds


UDK:502.58:368.021.1:368.025.4:368.025.61:368.02:368.028 Doganjić, dr Jelena Paunović, dr Marija UPRAVLJANJE RIZICIMA OD PRIRODNIH KATASTROFA Strana: 37-53
sr_RSSR