Teorija
i praksa
u osiguranju

Doganjić, dr Jelena

  • Email:

Jelena Doganjić rođena je 1975. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom
fakultetu u Beogradu 1999. godine na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistrirala
je 2007. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Aktuarstvo, i odbranila
magistarsku tezu pod nazivom „Problemi utvrđivanja tarifa u osiguranju od auto-
odgovornosti“. Doktorirala je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, sa
tezom „Upravljanje finansijskim i aktuarskim rizicima formiranja i ulaganja rezervi u
neživotnom osiguranju“. Objavila je velik broj naučnih i stručnih radova.
Jelena Doganjić je ekspert u oblasti osiguranja, aktuarstva i upravljanju rizicima, čemu je
posvetila svoju profesionalnu karijeru, započetu 2000. godine. Radila je u javnom i u
privatnom sektoru, u zemlji i u inostranstvu. Bila je direktor za aktuarske poslove i statistiku
u Narodnoj banci Srbije 10 godina. Tokom svog rada u Narodnoj banci Srbije, Jelena
Doganjić je organizovala razvoj složenih alata za aktuarske procene, procenu rizika,
adekvatnost kapitala, razvoj centralizovane statistike tržišta osiguranja itd. Bila je zadužena
za izradu niza propisa, uvođenje novih savremenih modela za procenu tehničkih rezervi,
nadzor osiguranja zasnovanog na riziku, koordinaciju davanja saglasnosti za aktuarska
pitanja, poslove statistike i dr. Organizovala je primenu licenciranja aktuara u Srbiji u skladu
s programom Međunarodne asocijacije aktuara, uz saradnju i podršku eksperata sa
univerziteta u zemlji i inostranstvu.
U dosadašnjoj karijeri radila je na rukovodećim pozicijama u dve osiguravajuće kuće u Srbiji
(„Evropa osiguranje“ i „Milenijum osiguranje“) te kao ekspert aktuar i koordinator razvoja
proizvoda u kompaniji za reosiguranje registrovanoj u Švajcarskoj („Europa Re“).
U svom bogatom radnom iskustvu u privatnom sektoru osiguranja Jelena Doganjić radila je
na razvoju i unapređenju upravljanja rizicima, uvođenju prve ORSA-e i njenom
kontinuiranom unapređenju, primeni Solventnosti 2, najsloženijim aktuarskim procenama
kapitala, rezervi i premiji osiguranja, stres testovima i drugim ekspertskim poslovima u
oblasti osiguranja. U poslovima reosiguranja, Jelena Doganjić radila je na NatCAT risk
modeliranju, analizi osetljivosti, stohastičkim simulacijama, ekspertskim analizama ugovora
o reosiguranju, Swiss Solvency Testu, rukovodila je i razvojem NatCat proizvoda (mikro,
mezo i makro nivo) za zemlje jugoistočne Evrope i Kazahstan.

Jelena Doganjić bila je član Radne grupe za pripremu Zakona o osiguranju i Zakona o
obaveznom osiguranju u saobraćaju te brojnih propisa u Republici Srbiji. Takođe je bila
zvanični predstavnik Srbije u procesu pridruživanja STO za banke, osiguranje, dobrovoljne
penzijske fondove i finansijski lizing, i učestvovala je u projektima Svetske banke. Bila je
predsednica komisije za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara.
Jelena Doganjić sada rukovodi Službom za aktuarske poslove i poslove upravljanja rizicima u
„Milenijum osiguranju“ Beograd, na čelu profesionalnog i kontinuiranim unapređenjima
posvećenog tima.

 

UDK:502.58:368.021.1:368.025.4:368.025.61:368.02:368.028
ČLANCI

UPRAVLJANJE RIZICIMA OD PRIRODNIH KATASTROFA

Osiguranje i reosiguranje svrstavaju se među ključne oblike finansijske zaštite od katastrofalnih događaja. U savremenom dobu sve veći značaj za procenu rizika od prirodnih katastrofa imaju probabilistički modeli, koji se koriste za kreiranje usluga osiguranja i reosiguranja namenjenih zaštiti građana, pravnih lica, ali i zaštiti budžeta države i lokalnih samouprava. Alternativni oblici reosiguranja od prirodnih katastrofa, povezani sa tržištem hartija od vrednosti, mogu takođe dati značajan doprinos unapređenju tržišta (re)osiguranja od prirodnih katastrofa. Ključne reči: prirodna katastrofa, koncept otpornosti na prirodne katastrofe, upravljanje rizicima, osiguranje i reosiguranje od prirodnih katastrofa, probabilistički modeli za procenu rizika, Nat CAT XL, Cat Bonds

UDK:339.9.012.421:368.025.18:368.861.82:368.023.32 (4-672EEZ) (497.11)(46)(44)(495)(497.2)(498)
ČLANCI

U SUSRET LIBERALIZACIJI PREMIJE OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U SRBIJI

Slobodno utvrđivanje tarifa osiguranja od auto-odgovornosti (AO) dovodi do toga da se premija utvrđuje individualno, prema stepenu rizičnosti osiguranika, odnosno ponašanja u prethodnom periodu. Koristeći iskustva zemalja u okruženju, koje su uvele sistem liberalizacije premije osiguranja od auto-odgovornosti, uz prethodnu kvalitetnu pripremu, Srbija bi mogla da uspostavi liberalizaciju premije osiguranja od auto-odgovornosti, što u značajnoj meri može doprineti unapređenju tržišta osiguranja. Ovo takođe može uticati na ponašanje vozača, čime bi se nivo bezbednosti saobraćaja podigao, a posledice i štete nastale u saobraćajnim nezgodama smanjile. Ključne reči: osiguranje od auto-odgovornosti, osiguranje od auto-odgovornosti u Srbiji, liberalizacija tarifa premija

UDK: 161.111:368.025.18 :303.6: 368.025.1: 368.025.61:368.8
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Diferenciranje premija kao preduslov za zaštitu od premijske nestabilnosti i negativne selekcije rizika

U članku se razmatraju preduslovi za utvrđivanje tarife premije i posledice koje mogu nastati u slučaju odsustva diferenciranja premijskih stopa prema faktorima rizika.

sr_RSSR