Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UPRAVLJANJE RIZIKOM OD ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE I ULOGA OSIGURANJA

Sažetak

U razvijenim zemljama, osiguranja od odgovornosti, koja pripadaju grupaciji
neživotnih osiguranja, igraju posebno značajnu ulogu. U domenu odgovornosti
za proizvode, upravljanje rizikom i pojava osiguranja relativno je novijeg
datuma. Razlog leži u činjenici da se dugo vremena postojanje ovog rizika zanemarivalo.
Međutim, u razvijenim zemljama ovom riziku i zaštiti potrošača počinje
da se posvećuje sve veća pažnja, najpre u SAD, a zatim u Evropi i Japanu. Uprkos
nerazvijenosti ove vrste upravljanja rizikom i osiguranja u Srbiji, smatramo značajnim
da ukažemo na trendove u ovoj oblasti u svetu, a posebno u Evropi. U radu
su prikazane dve direktive Evropske unije koje se odnose na ovu oblast, raspoloživi
oblici zaštite spram rizika od odgovornosti za proizvode i specifičnosti osiguravajućeg
pokrića za ovaj rizik.


UDK: 366.546.2:368.021.1:368.025.61 Njegomir, prof. dr Vladimir UPRAVLJANJE RIZIKOM OD ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE I ULOGA OSIGURANJA Strana: 5-29
sr_RSSR