Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Uticaj klimatskih promena na osiguranje (katastrofalne poplave u Brizbejnu u Australiji)

Sažetak

Poslednjih godina svedoci smo sve izraženijih klimatskih promena, koje izazivaju
štete velikih razmera, često i katastrofalne. Januara 2011, u Brizbejnu u Australiji
desila se katastrofalna poplava, izazvana klimatskim fenomenom la Niña.
Poplava je pričinila velike štete stanovnicima Brizbejna, preduzećima
i osiguravajućim društvima. Prvi problem nastao kao posledica tog
fenomena javio se između reosiguravača i osiguravača. Naime,
reosiguravači su bili na stanovištu da januarsku poplavu u Brizbejnu
i raniju poplavu u decembru 2010. godine prikažu kao jedan događaj
sa osiguravajućim pokrićem, štiteći tako svoje ekonomske interese
i isplaćujući osiguravačima manji iznos naknade šteta. Drugi problem
javio se između osiguravača i osiguranika, zbog tvrdnje osiguravača
da poplava spada u tip „riverine flood“, što je do sada bilo isključeno iz osiguranja.


UDK: 591.543.4:502.58+368.8:368.266.1+368.029.3 Spasojević, mr Najdana Uticaj klimatskih promena na osiguranje (katastrofalne poplave u Brizbejnu u Australiji) Strana: 26-30
sr_RSSR