Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

VANSUDSKI POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU

Sažetak

U radu su analizirane odredbe zakona iz materije obaveznog osiguranja u saobraćaju
svih republika bivše SFRJ, koje se odnose na vansudski postupak za naknadu
štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem. Odredbe o vansudskom postupku za
naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem inspirisane su direktivama
EU o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz oblasti upotrebe motornih
vozila za štete pričinjene trećim licima. Težište analize je na rokovima i uslovima – standardima
vansudskog postupka za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem.
Ukazuje se na odnos alternativnog načina rešavanja sporova i završenog
postupka za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem u slučaju kad je
oštećeni ostao nezadovoljan odlukom interne komisije tog osiguravača. Pošto je većina
republika skratila rok iz komunitarnog pravnog izvora u vansudskom postupku za naknadu
štete, autor ovog rada smatra da će se u tim zakonima, ranije ili kasnije, pristupiti
promenama u pravcu usklađivanja s rokom iz komunitarnog pravnog izvora.


UDK: 368.025.8:368.212:368.023.1:368.023.2(497.1) (497.11) Ilijić, mr Slobodan VANSUDSKI POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU Strana: 39-56
sr_RSSR