Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

VAŽNOST ODLOŽENOG POREZA NA DOBITAK U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Osiguravajuća društva u Republici Srbiji (RS) dužna su da izveštavaju o odloženom
porezu na dobitak, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS)
12 – Porezi na dobitak. Ona priznaju odložena poreska sredstva i odložene poreske
obaveze u bilansu stanja, odnosno odloženi poreski rashod i odloženi poreski
prihod u bilansu uspeha. U ovom radu ispitana je materijalnost odloženog poreza
na dobitak u osiguravajućim društvima u RS, kao i njegov uticaj na procenu profi tabilnosti
i opterećenja porezom na dobitak društava. Istraživanjem je obuhvaćeno šesnaest
osiguravajućih društava u periodu od 2017. do 2020. godine. Istraživanje je pokazalo
da su efektivne poreske stope u prosečnom osiguravajućem društvu u RS niže
u odnosu na propisanu stopu poreza na dobitak.Rezultati istraživanja pokazuju
da odloženi porez obično ne predstavlja materijalno značajnu poziciju finansijskih
izveštaja osiguravajućih društava. Takođe, odloženi porez na dobitak nije značajna
bilansna pozicija prilikom procene profi tabilnosti i opterećenja porezom na dobitak
osiguravajućih društava.

Ključne reči: porez na dobitak, odloženi porez, MRS 12, materijalnost, profi tabilnost, osiguranje.

JEL klasifi kacija: G22, H25, M41.


UDK:336,241.7:336.2.029.6:264.12:336:427.44:368.02-78:368.023.1(497.11) Vržina, dr Stefan VAŽNOST ODLOŽENOG POREZA NA DOBITAK U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE Strana: 50-68
sr_RSSR