Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

VIŠE RIZIKA POD KONTROLOM

Sažetak

Onaj ko želi da se osigura od opasnosti, mora tu opasnost da razume. Zbog toga je važno prikupljati podatke i dobro ih analizirati. Zahvaljujući digitalizaciji, danas mogu da se obezbede polise osiguranja koje su ranije bile nezamislive.


UDK:(1-87)659.131.8: :368.025.:368.026: 681.51+681.323 Pak, prоf. dr Jasna VIŠE RIZIKA POD KONTROLOM Strana: 163-167
sr_RSSR