Teorija
i praksa
u osiguranju

Balaban, prof. dr Mladenka

Prof. dr Mladenka Balaban rođena je 1972. godine. Na Ekonomskom
fakultetu u Beogradu diplomirala je 1995. godine na smeru Bankarstvo, finansije
i osiguranje, a magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2004.
godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2007. godine na BK Univerzitetu, na
Fakultetu za menadžment.
Profesionalnu karijeru počinje u Saobraćajnom institutu CIP, gde je radila
na mestu stručnog saradnika za istraživanja od 1996. do 2001. godine. Od
2001. do 2003. bila je zaposlena u „Evropa osiguranju“ na mestu šefa plana i
analize, a od 2003. do 2005. na mestu finansijskog direktora. Od 2005. do 2009.
godine bila je zaposlena na Univerzitetu BK, na mestu Izvršnog direktora za
finansije. Od 2012. do 2016. godine radila je u AXA osiguranju na poziciji
savetnika predsednika Upravnog odbora, direktora trening centra i direktora
interne revizije. Od 2016. do 2018. godine bila je zaposlena u „Merkur
osiguranju“ na mestu direktora odeljenja za bankoosiguranje. Od 2018. godine
angažovana je kao savetnik Svetske banke u Ministarstvu finansija Republike
Srbije. Uporedo sa poslovnom karijerom, prof. Balaban je gradila profesorsku
karijeru kroz naučne i nastavne aktivnosti. Na Fakultetu za menadžment BK bila
je angažovana od 2006. do 2009, gde je, obavljala funkciju predsednika Saveta
Fakulteta za menadžment. Od 2009. godine angažovana je u nastavi na
Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, finansije i
osiguranje, gde je i stekla profesorsko zvanje. Od 2010. do 2012. godine bila je
zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu u zvanju naučni saradnik.
Na Nezavisnom univerzitetu „Banja Luka“, na Ekonomskom fakultetu, od 2012.
godine angažovana je na predmetima iz oblasti ekonomije i finansija.
Prof. Balaban je objavila veliki broj naučnih radova, nekoliko knjiga i
monografija, a bila je mentor i u velikom broju diplomskih, master radova i
doktorata. Učesnik je mnogobrojnih naučnih skupova, recenzent u mnogim
naučnim domaćim i međunarodnim časopisima. Saradnik je na mnogobrojnim
domaćim i međunarodnim projektima. Član je Društva ekonomista Beograda i
Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT, od 2010. do 2014. bila je
član Komisije za polaganje stručnog ispita za posrednike i zastupnike u AZORS
Republika Srpska, a od 2019. godine član je Komisije za polaganje stručnog
ispita za posrednike i brokere u osiguranju u Narodnoj banci Srbije.

DOI: 10.5937/TokOsig2304512D
ČLANCI 4/2023

EFEKTI TRANSFORMACIJE VLASNIŠTVA OSIGURAVAČA NA SEKTOR OSIGURANJA U SRBIJI

Proces vlasničke transformacije u finansijskom sektoru pokrenula je liberalizacija tržišta, tehnološke inovacije, kao i sama deregulacija tržišta. Kroz proces vlasničke transformacije i restrukturiranje sektor osiguranja menja strategiju poslovanja i vlasničku strukturu, a to sve doprinosi maksimizaciji profita i podizanju efikasnosti poslovanja. Dešavanja u novijoj istoriji praćena pandemijom kovida 19, sukobima u Ukrajini i Izraelu, ubrzanim razvojem novih tehnologija, kao i promenama na finansijskom tržištu, izazvala su interesovanje naučne i stručne javnosti za proučavanjem vlasničke transformacije finansijskog sistema. S tim u vezi, istraživanja novijeg datuma pokazuju da se manji broj autora fokusirao na sektor osiguranja, te da je veća pažnja još uvek usmerena na analizu bankarskog sektora i drugih učesnika na finansijskom tržištu. Predmet analize rada je vlasnička transformacija u sektoru osiguranja u Republici Srbiji u poslednje dve decenije i njeni efekti na taj sektor. Ključne reči: sektor osiguranja, osiguravajuće kuće, vlasnička transformacija, Republika Srbija

UDK: 681.515:316.323:338.14:368.021:339.13.025.88:513.151
ČLANCI

REGULISANJE DRUŠTVENOG KAPITALA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI SRBIJI

Društveni kapital, kao specifičnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, opstao je u pojedinim društvima za osiguranje u Srbiji i u prvoj polovini dvadeset prvog veka. Posedovanje društvenog kapitala u strukturi ukupnog kapitala otežavalo je poslovanje društvima za osiguranje i ova društva praktično stavljalo u neravnopravan položaj u odnosu na direktne konkurente, ali i na ostale učesnike na finansijskom tržištu. Navedena situacija je uticala na to da Vlada predloži izmenu i dopune Zakona o osiguranju, koji na sistemski i trajan način regulišu pitanje društvenog kapitala u društvima za osiguranje. Ključne reči: društveni kapital, društva za osiguranje, privatizacija, akcije

sr_RSSR