Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

REGULISANJE DRUŠTVENOG KAPITALA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Društveni kapital, kao specifičnost Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije, opstao je u pojedinim društvima za osiguranje u Srbiji i u prvoj polovini
dvadeset prvog veka. Posedovanje društvenog kapitala u strukturi ukupnog kapitala
otežavalo je poslovanje društvima za osiguranje i ova društva praktično stavljalo u
neravnopravan položaj u odnosu na direktne konkurente, ali i na ostale učesnike na
finansijskom tržištu. Navedena situacija je uticala na to da Vlada predloži izmenu i
dopune Zakona o osiguranju, koji na sistemski i trajan način regulišu pitanje društvenog
kapitala u društvima za osiguranje.

Ključne reči: društveni kapital, društva za osiguranje, privatizacija, akcije


UDK: 681.515:316.323:338.14:368.021:339.13.025.88:513.151 Balaban, prof. dr Mladenka Hadžić, dipl. ek. Dejan Tojagić, dipl. pravnik Rade REGULISANJE DRUŠTVENOG KAPITALA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI SRBIJI Strana: 29-39
sr_RSSR