Teorija
i praksa
u osiguranju

Gajić, Boban

Boban D. Gajić rođen je 19. aprila 1970. godine u Jagodini, gde je završio osnovnu i
srednju školu. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je
1996. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede (smer Ratarstvo).
Na Fakultetu „Singidunum“ u Beogradu odbranio je master rad na temu „Razvoj
prodajne mreže za prodaju neživotnih osiguranja“ 2015. godine i stekao diplomu
mastera poslovne ekonomije.
Autor je i koautor velikog broja stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u
nacionalnim i inostranim časopisima.
Radno iskustvo:
Karijeru je započeo je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ 1. februara 1999. godine.
U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri radio je kao preuzimač rizika, procenitelj šteta,
šef Službe za osiguranje, direktor Sektora osiguranja u GFO Jagodina, menadžer za
razvoj prodajne mreže zadužen za regione prodaje Istok, Zapad i Jug, menadžer za
obuku i trening, gde se i sada nalazi. Pohađao je brojne naučne i stručne skupove iz
oblasti osiguranja, teorije rizika u zemlji i inostranstvu. Završio je niz kurseva koji se
tiču obuke i treninga za prodaju, o čemu poseduje diplome i sertifikate, pored ostalih i
diplomu trenera za prodaju. Od 2006. godine je licencirani trener Kompanije „Dunav
osiguranje“. Učestvovao je u edukaciji brojnih kolega i eksternih saradnika Takođe,
završio je niz kurseva koji se tiču menadžmenta – organizacije prodaje (planiranje,
delegiranje, motivacija, prodajni ciklus, selekcija i regrutacija kadrova, prodajno
rukovođenje). Godine 2019. izabran je za predavača van radnog odnosa
Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu na studijskom programu osnovnih akademskih
studija Ekonomija i poslovno upravljanje, na nastavnom predmetu Osiguranje.

UDK: 368.5:666.75+633:664.86:35.048.2:368.021.7:368.021,1:368.025.6
ČLANCI

NAČELA PRIHVATA RIZIKA I TEHNIČKE OSNOVE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Usevi – plodovi nalaze se na otvorenom polju u stalnom i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je delovanje teško ili nemoguće unapred predvideti. Zato su usevi – plodovi često nezaštićeni i izlоžеni rаznim prirоdnim оpаsnоstimа (rizicimа) koje se javljaju svake godine s mаnjim ili vеćim intеnzitеtоm, nаnоsеći usеvimа vеlikе štеtе kоје nеkаd mоgu biti i kаtаstrоfаlnih rаzmеrа. Osigurаnjе bilјnе prоizvоdnjе јеdnо je оd nајrizičniјih оblikа оsigurаnjа sa stanovišta osiguravajućih kuća, a iz ugla osiguranika – jedna od najvažnijih vrsta osiguranja. U osiguranju useva i plodova zastupljena su određena načela nauke i tehnike osiguranja. Tehničke osnove osiguranja poljoprivrednih kultura sadržane su u uslovima i tarifi premije za osiguranje useva i plodova. Ključne reči: Osiguranje useva i plodova, uslovi osiguranja, rizici u osiguranju biljne proizvodnje, prihvat rizika u osiguranje.

UDK: 001.8:622.88 +368.025.6:631/.635:368.54:633+581.47
ČLANCI

METODOLOGIJA PROCENE ŠTETA U OSIGURANJU BILJNE PROIZVODNJE

Poljoprivredna proizvodnja u stalnom je i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je ponašanje teško ili nemoguće predvideti. Bilјnа prоizvоdnjа nајčеšćе se оdviја nа оtvоrеnоm pоlјu, gdе је usеv nеzаštićеn i izlоžеn rаznim prirоdnim оpаsnоstimа (rizicimа). Tе оpаsnоsti sе јаvlјајu u manjem ili većem stepenu, nаnоsеći usеvimа vеlikе štеtе, kоје nеkаd mоgu biti i kаtаstrоfаlnih rаzmеrа. Stoga je оsigurаnjе bilјnе prоizvоdnjе јеdnо оd nајrizičniјih оblikа оsigurаnjа sa stanovišta osiguravajućih kuća, a iz ugla osiguranika jedna od najvažnijih vrsta osiguranja. Shodno tome, u osiguranju useva i plodova procena nastalih šteta od velike je važnosti jer treba da obezbedi realno i objektivno obeštećenje osiguranika. Polazeći od toga, a ujedno uzimajući u obzir mnogobrojne novine u uslovima osiguranja, nametnula se potreba za ovim radom, kako bi se osiguranicima približili i detaljno pojasnili metodologija i načini procene šteta na usevima i plodovima, a proceniteljima šteta predstavila iskustvena saznanja stečena pri vršenju procena.

UDK: 657.62+303.446:368.8:368.025.6:368.212.1(497.11)
ČLANCI

ANALIZA PONUDE OSIGURAVAČA MOTORNIH VOZILA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE KOMPARACIJOM USLOVA OSIGURANJA

Auto-kasko osiguranje obuhvata osiguranje svih vrsta kopnenih motornih  vozila standardne izrade, kao i osiguranje priključnih, specijalnih i radnih vozila koja je proizvođač namenio za eksploataciju na kopnu, te motocikala, šinskih vozila i radnih mašina i njihovih sastavnih delova. Ono predstavlja dobrovoljnu vrstu osiguranja na bazi unapred utvrđenih uslova osiguravajućih kuća u skladu sa Zakonom o osiguranju i Zakonom o obligacionim odnosima. Značaj i cilj analize leži u bližem razumevanju ponuda za osiguranje motornih vozila različitih osiguravajućih kuća kako bi se one uporedile, pojasnile i dodatno približile korisnicima usluge osiguranja. Osiguravači nude različita pokrić a, različite cene i uslove osiguranja po kojima će se odrediti naknada štete kada se desi osigurani slučaj. Zbog velikog broja informacija koje moraju analizirati, potrošači izbor često donose na osnovu glasina ili nejasnih izjava, što može dovesti do gubitka novca i neočekivanih posledica. U svrhu analize sačinjen je odbir tri najznačajnija osiguravača na domaćem tržištu, kod kojih ćemo komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati uslove za auto-kasko osiguranje.

UDK:657.412.7:368.914:35.082.8:303.496 (497.11)(497.13)(495.61)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

RAZVIJENOST DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Razvijeni sistemi penzijskog osiguranja funkcionišu kao trostubi, ali je u Srbiji uvođenje drugog stuba odloženo za vreme kada će biti stvoreni povoljniji uslovi za njegov razvoj. Treći stub  penzijskog sistema zasniva se na dobrovoljnosti, a njegovo funkcionisanje odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava, te naposletku programirane isplate – penzije. Stabilnost priliva u dobrovoljne penzijske fondove i predvidljivost isplata omogućavaju da se formira kvalitetan investicioni portfelj i ostvari dugoročan prinos od investicija. Ključ uspeha srpskih dobrovoljih penzijskih fondova jeste u izgradnji poverenja građana u ovaj način štednje.

sr_RSSR