Teorija
i praksa
u osiguranju

Demko Rihter, prof. dr Jelena

  • Email:

Dr Jelena Demko Rihter rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Diplomirala je
2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu), gde je i
magistrirala 2008. godine. Doktorirala je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta u Kragujevcu.
Od 2003. godine angažovana je na Fakultetu tehničkih nauka, gde izvodi
nastavu na predmetima iz oblasti Upravlјačkog računovodstva, Finansijskog
menadžmenta, Investicionog menadžmenta.
Autor je i koautor više od 50 naučnih i stručnih radova, objavlјenih u domaćim i
inostranim naučnim časopisima i naučno-stručnim konferencijama u zemlјi i
inostranstvu.
Učestvovala je na tri naučnoistraživačka projekta finansirana od strane
Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, kao i
na tri TEMPUS projekta finansirana od strane EU. Angažovana je na poslovima izrade
investicionih projekata i biznis-planova.
Govori engleski i nemački jezik.

UDK: 316.323:347.72.032:368.861.52:368.87:351.84:368.911.4:355.73:35.07
ČLANCI

DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA KAO ELEMENT STRATEGIJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Cilj ovog rada je da se analizira odnos između društveno odgovornog poslovanja (DOP) osiguravajućih društava i njihovog tržišnog učešća. Glavna ideja ovog istraživanja jeste da ukaže na to da aktivnosti usmerene na primenu DOP treba posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Osiguranje se zasniva na poverenju, a poverenje se uglavnom gradi društveno odgovornim poslovanjem. Efikasna primena društveno odgovornog poslovanja ključan je instrument za postizanje konkurentske prednosti u delatnosti osiguranja, s obzirom na to da omogućava razvoj pozitivne svesti o određenom osiguravajućem društvu. Istraživanje je zasnovano na javno dostupnim podacima o 16 osiguravajućih društava koja posluju na srpskom tržištu osiguranja. Rezultati istraživanja ukazuju na to da su osiguravajuća društva koja su integrisala DOP u svoju strategiju i primenjuju načela održivog poslovanja uočena kao društveno odgovorna od strane sadašnjih i potencijalnih osiguranika i drugih zainteresovanih strana, što rezultira povećanjem premije osiguranja i tržišnog učešća. Ključne reči: osiguranje, preduzeće, društvena odgovornost, strategija JEL klasifikacija: G22

sr_RSSR