Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA KAO ELEMENT STRATEGIJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Sažetak

Cilj ovog rada je da se analizira odnos između društveno odgovornog
poslovanja (DOP) osiguravajućih društava i njihovog tržišnog učešća. Glavna ideja
ovog istraživanja jeste da ukaže na to da aktivnosti usmerene na primenu DOP treba
posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Osiguranje se zasniva na poverenju, a
poverenje se uglavnom gradi društveno odgovornim poslovanjem. Efikasna primena
društveno odgovornog poslovanja ključan je instrument za postizanje konkurentske
prednosti u delatnosti osiguranja, s obzirom na to da omogućava razvoj pozitivne
svesti o određenom osiguravajućem društvu. Istraživanje je zasnovano na javno
dostupnim podacima o 16 osiguravajućih društava koja posluju na srpskom tržištu
osiguranja. Rezultati istraživanja ukazuju na to da su osiguravajuća društva koja su
integrisala DOP u svoju strategiju i primenjuju načela održivog poslovanja uočena
kao društveno odgovorna od strane sadašnjih i potencijalnih osiguranika i drugih
zainteresovanih strana, što rezultira povećanjem premije osiguranja i tržišnog učešća.

Ključne reči: osiguranje, preduzeće, društvena odgovornost, strategija
JEL klasifikacija: G22


UDK: 316.323:347.72.032:368.861.52:368.87:351.84:368.911.4:355.73:35.07 Njegomir, prof. dr Vladimir Demko Rihter, prof. dr Jelena DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA KAO ELEMENT STRATEGIJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA Strana: 84-104
sr_RSSR