Teorija
i praksa
u osiguranju

Đurić, Nađa

Doktorand, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

UDK:368.11:368.03:368.025.1:616-036.21:616.988(497.11):657.471.12:368.212
ČLANCI

POSLOVANJE SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19

Svaka ekonomska ili zdravstvena kriza primorava osiguravajuća društva, zbog osetljivosti njihovih portfelja, na prilagođavanje poslovanja, prvenstveno u pogledu kvalitetnog upravljanja rizicima. U radu su ispitivani uticaji pandemije na dobit i premiju osiguranja osiguravajućih društava, a posebno uticaj promene pre- mije putnog zdravstvenog osiguranja, kao vrste osiguranja čija je premija najviše pogođena pandemijom. Ispitivanje uticaja pandemije na sektor osiguranja sprovedeno je komparativnom analizom premije osiguranja i dobiti pre i posle pandemije. Analiza uticaja varijacije premije putnog zdravstvenog osiguranja na ostvarenu dobit osiguravajućih kuća vršena je primenom panel regresione analize. Dobijeni rezultati pokazuju da ne postoji značajan uticaj pandemije na sektor osiguranja Republike Srbije, kao ni uticaj promene premije putnog zdravstvenog osiguranja na ostvarenu dobit osiguravajućih društava u Republici Srbiji. Ključne reči: osiguravajuća društva, pandemija, kovid 19, tržište osiguranja, putno zdravstveno osiguranje, zdravstvena kriza

sr_RSSR