Teorija
i praksa
u osiguranju

Đurić, dr Zlata

  • Email:

Zlata Đurić radi kao docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na
predmetima Finansijska i aktuarska matematika i Osiguranje. Njeno ključno
interesovanje je primena matematičkog aparata u finansijama i osiguranju. Rezultati
njenog naučnoistraživačkog rada prezentovani su na konferencijama međunarodnog
i nacionalnog značaja i u nacionalnim časopisima.

UDK:368.11:368.03:368.025.1:616-036.21:616.988(497.11):657.471.12:368.212
ČLANCI

POSLOVANJE SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19

Svaka ekonomska ili zdravstvena kriza primorava osiguravajuća društva, zbog osetljivosti njihovih portfelja, na prilagođavanje poslovanja, prvenstveno u pogledu kvalitetnog upravljanja rizicima. U radu su ispitivani uticaji pandemije na dobit i premiju osiguranja osiguravajućih društava, a posebno uticaj promene pre- mije putnog zdravstvenog osiguranja, kao vrste osiguranja čija je premija najviše pogođena pandemijom. Ispitivanje uticaja pandemije na sektor osiguranja sprovedeno je komparativnom analizom premije osiguranja i dobiti pre i posle pandemije. Analiza uticaja varijacije premije putnog zdravstvenog osiguranja na ostvarenu dobit osiguravajućih kuća vršena je primenom panel regresione analize. Dobijeni rezultati pokazuju da ne postoji značajan uticaj pandemije na sektor osiguranja Republike Srbije, kao ni uticaj promene premije putnog zdravstvenog osiguranja na ostvarenu dobit osiguravajućih društava u Republici Srbiji. Ključne reči: osiguravajuća društva, pandemija, kovid 19, tržište osiguranja, putno zdravstveno osiguranje, zdravstvena kriza

UDK: 657.62+303.446:368.8:368.025.6:368.212.1(497.11)
ČLANCI

ANALIZA PONUDE OSIGURAVAČA MOTORNIH VOZILA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE KOMPARACIJOM USLOVA OSIGURANJA

Auto-kasko osiguranje obuhvata osiguranje svih vrsta kopnenih motornih  vozila standardne izrade, kao i osiguranje priključnih, specijalnih i radnih vozila koja je proizvođač namenio za eksploataciju na kopnu, te motocikala, šinskih vozila i radnih mašina i njihovih sastavnih delova. Ono predstavlja dobrovoljnu vrstu osiguranja na bazi unapred utvrđenih uslova osiguravajućih kuća u skladu sa Zakonom o osiguranju i Zakonom o obligacionim odnosima. Značaj i cilj analize leži u bližem razumevanju ponuda za osiguranje motornih vozila različitih osiguravajućih kuća kako bi se one uporedile, pojasnile i dodatno približile korisnicima usluge osiguranja. Osiguravači nude različita pokrić a, različite cene i uslove osiguranja po kojima će se odrediti naknada štete kada se desi osigurani slučaj. Zbog velikog broja informacija koje moraju analizirati, potrošači izbor često donose na osnovu glasina ili nejasnih izjava, što može dovesti do gubitka novca i neočekivanih posledica. U svrhu analize sačinjen je odbir tri najznačajnija osiguravača na domaćem tržištu, kod kojih ćemo komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati uslove za auto-kasko osiguranje.

sr_RSSR