Teorija
i praksa
u osiguranju

Hadžić, dipl. ek. Dejan

Rođen u Novom Sadu 1978. godine, diplomirao 2002. godine na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta u Novom Sadu.
Tokom svoje dosadašnje profesionalne karijere radio i u privatnom i u državnom
sektoru, na odgovornim poslovima i rukovodećim pozicijama.
Bio član različitih radnih grupa (za izradu brojnih zakona), komisija (za zapošljavanje, za
izbor konsultanata), timova (učestvovao u procesu pripreme za privatizaciju DDOR
„Novi Sad“) i stručnih tela (član i predsednik Stručnog odbora), bio član Upravnog
odbora „Komercijalne banke“ a.d. Beograd, član Odbora za reviziju „Komercijalne
banke“ a.d. Beograd, učestvovao u kreiranju interne, zakonske i podzakonske
regulative (osiguranje, bankarstvo, finansijski lizing, devizno poslovanje, hipoteka,
procenitelji vrednosti nepokretnosti), u kreiranju novih usluga (dobrovoljno penzijsko
osiguranje), u osnivanju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, bio
predstavnik akcionara (DDOR „Novi Sad“, „Vojvođanska banka“, Republika Srbija) u
različitim skupštinama akcionara, bio predavač na in-house seminarima za pripremu za
polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u
osiguranju, predavač na seminaru za kontinuirano profesionalno usavršavanje stečajnih
upravnika (oblast – procena vrednosti nepokretnosti), pripremao stručna mišljenja iz
seta finansijskih zakona, pripremao mišljenja Vlade za ocenu ustavnosti pojedinih
odredaba finansijskih zakona, učestvovao u pregovorima sa članicama Svetske
trgovinske organizacije (STO) u procesu pristupanja Republike Srbije STO, učestvovao
u pregovorima (eksplanatorni i bilateralni skrininzi za pregovaračko poglavlje 9 –
Finansijske usluge i pregovaračko poglavlje 14 – Transport) u procesu pristupanja
Republike Srbije EU, učestvovao u kreiranju, i uspešnoj realizaciji, pravnog okvira za
konverziju društvenog kapitala u društvima za osiguranje u akcionarski kapital…

UDK: 681.515:316.323:338.14:368.021:339.13.025.88:513.151
ČLANCI

REGULISANJE DRUŠTVENOG KAPITALA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI SRBIJI

Društveni kapital, kao specifičnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, opstao je u pojedinim društvima za osiguranje u Srbiji i u prvoj polovini dvadeset prvog veka. Posedovanje društvenog kapitala u strukturi ukupnog kapitala otežavalo je poslovanje društvima za osiguranje i ova društva praktično stavljalo u neravnopravan položaj u odnosu na direktne konkurente, ali i na ostale učesnike na finansijskom tržištu. Navedena situacija je uticala na to da Vlada predloži izmenu i dopune Zakona o osiguranju, koji na sistemski i trajan način regulišu pitanje društvenog kapitala u društvima za osiguranje. Ključne reči: društveni kapital, društva za osiguranje, privatizacija, akcije

sr_RSSR