Teorija
i praksa
u osiguranju

Tešić, master ek. Nataša

  • Email:

Nataša Tešić, rođena 1986. godine u Visokom, Bosna i Hercegovina, završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2010. godine, kao najbolji student XIV generacije diplomiranih ekonomista. Zvanje mastera ekonomiste stekla je 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Kvantitativna analiza, modul Aktuarstvo. Trenutno je doktorand na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Statistika. Zaposlena je na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao viši asistent za užu naučnu oblast Aktuarstvo. Angažovana je na predmetima Finansijska matematika, Aktuarska matematika, Osiguranje, Penzijsko i zdravstveno osiguranje i Upravljanje rizikom u bankama i osiguravajućim kompanijama na osnovnim akademskim studijama i na predmetima Analiza osiguranja i Finansijsko-matematička analiza na master akademskim studijama. Ovlašćeni je aktuar. Njen naučni rad usmeren je na istraživanje kompleksnih veza između osiguranja, upravljanja rizicima i njihovog uticaja na ekonomski razvoj. Objavila je više naučnih radova u ovoj oblasti, kako u domaćim tako i u međunarodnim publikacijama. Aktivno učestvuje u brojnim naučnim i inovacionim skupovima i kursevima koji se tiču osiguranja i aktuarstva.

UDK: 368:502.131.1
ČLANCI

OSIGURANJE KAO ZNAČAJAN FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA

U svetlu savremenih globalnih izazova, od pandemije kovida 19 do ekonomske nestabilnosti, koncept održivosti postaje sve značajniji. Ovaj rad istražuje važnu ulogu osiguranja u postizanju Ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals – SDG) na globalnom nivou. Uz usredsređivanje na trodimenzionalni pristup održivosti koji obuhvata ekološke, ekonomske i socijalne aspekte, u radu je analizirano kako sektor osiguranja može doprineti održivom razvoju. Rad uključuje komparativnu analizu koja istražuje korelaciju između stope penetracije osiguranja i indeksa održivog razvoja (SDG indeksa) za odabrane zemlje. Ova analiza pruža uvid u to kako razvijenost sektora osiguranja može uticati na sposobnost zemlje da ostvari Ciljeve održivog razvoja. Rad takođe razmatra uticaj osiguranja na ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine kroz različite politike i usluge. Analiza ukazuje na potencijal osiguranja da bude katalizator promena, podstičući održive inicijative na svim nivoima – od individualnih domaćinstava do preduzeća i vlada. Ključne reči: Ciljevi održivog razvoja (SDG), osiguranje, ekonomski rast, zaštita životne sredine, socijalna inkluzija

sr_RSSR