Teorija
i praksa
u osiguranju

Tojagić, dipl. pravnik Rade

Rođen u Vršcu 1989. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Beogradu 2013. godine.
Položio pravosudni i advokatski ispit.
U svojoj dosadašnjoj karijeri radio je u pravosudnim organima i javnoj upravi.
Radio je u materiji parničnog, izvršnog, vanparničnog, stečajnog, upravnog i
krivičnog postupka. Član je više radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata.
Učestvovao u donošenju mišljenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata iz
nadležnosti organa državne uprave. Član je više pregovaračkih grupa u postupku
usaglašavanja propisa Republike Srbije s propisima Evropske unije.

UDK: 681.515:316.323:338.14:368.021:339.13.025.88:513.151
ČLANCI

REGULISANJE DRUŠTVENOG KAPITALA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI SRBIJI

Društveni kapital, kao specifičnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, opstao je u pojedinim društvima za osiguranje u Srbiji i u prvoj polovini dvadeset prvog veka. Posedovanje društvenog kapitala u strukturi ukupnog kapitala otežavalo je poslovanje društvima za osiguranje i ova društva praktično stavljalo u neravnopravan položaj u odnosu na direktne konkurente, ali i na ostale učesnike na finansijskom tržištu. Navedena situacija je uticala na to da Vlada predloži izmenu i dopune Zakona o osiguranju, koji na sistemski i trajan način regulišu pitanje društvenog kapitala u društvima za osiguranje. Ključne reči: društveni kapital, društva za osiguranje, privatizacija, akcije

sr_RSSR