Teorija
i praksa
u osiguranju

Marković, Velisav

  • Email:

Poslovni fakultet u Valjevu
Univerziteta Singidunum
u Beogradu,
Valjevo, Železnička br. 7

UDK: 347.762+ 347.764:368 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Zastupanje i zastupnici osiguravajućih kuća

Privredni subjekti, osim preduzetnika, pravna su lica, te kao takva ne mogu direktno istupati u pravnom prometu radi realizacije svoje delatnosti iz osnivačkih akata, već to mogu činiti samo preko svojih zastupnika. Privredni subjekti nemaju pravno relevantnu volju. Zato mogu stupati u pravne odnose jedino preko fizičkih lica. Pravni poslovi koje preduzmu fizička lica kao organi društva (direktor, članovi upravnog odbora, prokuristi) proizvode dejstva prema društvu koje zastupaju, a ne prema samim tim licima. Zastupanje nastaje na osnovu zakona, akta nadležnog organa ili izjave volje zastupanog. Prema odredbama člana 84. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima, ovlašćenje za zastupanje zasniva se na 1) zakonu, 2) opštem aktu pravnog lica, 3) aktu nadležnog organa, ili na 4) izjavi volje zastupanog (punomoćje). U radu je prikazano zastupanje osiguravajućih društava, kao privrednih subjekata, na osnovu zakonskog ovlašćenja.

sr_RSSR