Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Zastupanje i zastupnici osiguravajućih kuća

Sažetak

Privredni subjekti, osim preduzetnika, pravna su lica, te kao takva ne mogu
direktno istupati u pravnom prometu radi realizacije svoje delatnosti iz osnivačkih
akata, već to mogu činiti samo preko svojih zastupnika. Privredni subjekti nemaju
pravno relevantnu volju. Zato mogu stupati u pravne odnose jedino preko fizičkih lica.
Pravni poslovi koje preduzmu fizička lica kao organi društva (direktor, članovi upravnog
odbora, prokuristi) proizvode dejstva prema društvu koje zastupaju, a ne prema samim
tim licima. Zastupanje nastaje na osnovu zakona, akta nadležnog organa ili izjave volje
zastupanog. Prema odredbama člana 84. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima,
ovlašćenje za zastupanje zasniva se na 1) zakonu, 2) opštem aktu pravnog lica,
3) aktu nadležnog organa, ili na 4) izjavi volje zastupanog (punomoćje).
U radu je prikazano zastupanje osiguravajućih društava,
kao privrednih subjekata, na osnovu zakonskog ovlašćenja.


UDK: 347.762+ 347.764:368 (497.11) Marković, Velisav Zastupanje i zastupnici osiguravajućih kuća Strana: 25-31
sr_RSSR