Vojinović, prof. dr Željko

Prof. dr Željko Vojinović rođen je 14. maja 1969. u Sarajevu. Odrastao je na Palama,
gde je završio osnovnu školu, a gimnaziju „Ognjen Prica“ ‒ prirodnomatematički smer,
završio je u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici diplomirao je 1994. godine.
Magistarsku tezu u oblasti Finansija, na temu „Osiguranje u uslovima ratnih rizika“, odbranio
je 1999, a 2004. godine doktorirao je u oblasti Poslovnih finansija, i užoj oblasti Osiguranje
pod mentorstvom prof. dr Borisa Marovića. Tema doktorata bila je „Strateški pravci razvoja
osiguranja Srbije i Crne Gore u savremenim uslovima“.
Bogato i uspešno radno iskustvo stekao je u privredi, u finansijskom sektoru. Od 1995.
do 1997. bio je direktor sektora Unutrašnje kontrole u preduzeću „Trgopromet“ u Subotici. Od
1997. do 2021. bio je generalni direktor i većinski vlasnik preduzeća INB u Bajmoku. Bio je i
direktor subotičke filijale „Delta Generali osiguranja“ i član Nadzornog odbora „Delta re
osiguranja“ u periodu od 2004. do 2007. godine, da bi 2007. osnovao privredno društvo
„Vivana“ d. o. o, koje i danas uspešno posluje.
Paralelno s radom u privredi, primenjujući stečeno znanje i iskustvo, 1995. počeo je i
da radi u nastavi kao demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Subotici, a potom i kao
predavač u školi osiguranja osiguravajućeg društva „Generali“ Kao predavač, angažovan je
na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka, na Akademiji za poslovnu
ekonomiju u Čačku, na Fakultetu za hotelijerstvo i menadžment u Vrnjačka Banji, na
Univerzitetu u Kragujevcu, u trajnoj i kontinuiranoj obuci posrednika i zastupnika u osiguranju
u Narodnoj banci Srbije, te na subotičkom Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Novom
Sadu.
U bogatom naučnoistraživačkom radu ima preko 100 objavljenih radova iz oblasti
finansija i preduzetništva, od kojih je 15 objavljeno u časopisima sa SCI liste. Objavio je i
sedam knjiga, od kojih su četiri udžbenici a tri monografije. Član je uredništava nekoliko
domaćih i inostranih časopisa, te član programskih odbora i učesnik u nekoliko
međunarodnih i domaćih konferencija. Pored toga, član je timova za realizaciju značajnih
projekata u Srbiji i inostranstvu.
Predsednik je Društva ekonomista Subotice, član Društva agrarnih ekonomista
Balkana, član Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Subotičkog privrednog
okruga.
Dobitnik je brojnih pokrajinskih i republičkih nagrada za rad u privredi i nauci.
Govori i piše engleski i ruski jezik.

sr_RSSR