Teorija
i praksa
u osiguranju

Vojinović, prof. dr Željko

Prof. dr Željko Vojinović rođen je 14. maja 1969. u Sarajevu. Odrastao je na Palama,
gde je završio osnovnu školu, a gimnaziju „Ognjen Prica“ ‒ prirodnomatematički smer,
završio je u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici diplomirao je 1994. godine.
Magistarsku tezu u oblasti Finansija, na temu „Osiguranje u uslovima ratnih rizika“, odbranio
je 1999, a 2004. godine doktorirao je u oblasti Poslovnih finansija, i užoj oblasti Osiguranje
pod mentorstvom prof. dr Borisa Marovića. Tema doktorata bila je „Strateški pravci razvoja
osiguranja Srbije i Crne Gore u savremenim uslovima“.
Bogato i uspešno radno iskustvo stekao je u privredi, u finansijskom sektoru. Od 1995.
do 1997. bio je direktor sektora Unutrašnje kontrole u preduzeću „Trgopromet“ u Subotici. Od
1997. do 2021. bio je generalni direktor i većinski vlasnik preduzeća INB u Bajmoku. Bio je i
direktor subotičke filijale „Delta Generali osiguranja“ i član Nadzornog odbora „Delta re
osiguranja“ u periodu od 2004. do 2007. godine, da bi 2007. osnovao privredno društvo
„Vivana“ d. o. o, koje i danas uspešno posluje.
Paralelno s radom u privredi, primenjujući stečeno znanje i iskustvo, 1995. počeo je i
da radi u nastavi kao demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Subotici, a potom i kao
predavač u školi osiguranja osiguravajućeg društva „Generali“ Kao predavač, angažovan je
na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka, na Akademiji za poslovnu
ekonomiju u Čačku, na Fakultetu za hotelijerstvo i menadžment u Vrnjačka Banji, na
Univerzitetu u Kragujevcu, u trajnoj i kontinuiranoj obuci posrednika i zastupnika u osiguranju
u Narodnoj banci Srbije, te na subotičkom Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Novom
Sadu.
U bogatom naučnoistraživačkom radu ima preko 100 objavljenih radova iz oblasti
finansija i preduzetništva, od kojih je 15 objavljeno u časopisima sa SCI liste. Objavio je i
sedam knjiga, od kojih su četiri udžbenici a tri monografije. Član je uredništava nekoliko
domaćih i inostranih časopisa, te član programskih odbora i učesnik u nekoliko
međunarodnih i domaćih konferencija. Pored toga, član je timova za realizaciju značajnih
projekata u Srbiji i inostranstvu.
Predsednik je Društva ekonomista Subotice, član Društva agrarnih ekonomista
Balkana, član Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Subotičkog privrednog
okruga.
Dobitnik je brojnih pokrajinskih i republičkih nagrada za rad u privredi i nauci.
Govori i piše engleski i ruski jezik.

DOI: 10.5937/TokOsig2401071V
ČLANCI 1/2024

KARAKTERISTIKE UGOVORA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Problemi zdravstvene zaštite i upravljanja zdravstvenom zaštitom gotovo su neodvojivo vezani za analizu zdravstvenog osiguranja, dok se slične teme retko javljaju u analizi osiguranja života. Možda su ta dva tipa pokrića slična u jednom pogledu: većina zahtevā za osiguranje života i zdravstveno osiguranje proističe od pojedinaca kao izolovanih jedinki, a ne od kolektiva radi osiguranja njegovih članova. U drugom pogledu, ta dva tipa pokrića malo podsećaju jedno na drugo. Predmet ovog rada je zdravstveno osiguranje, a njegov cilj je da ukaže na društveni značaj te vrste osiguranja. Dramatičan porast troškova pružanja usluga zdravstvene zaštite, koji je pratio promenu tereta snošenja tih troškova, doprineo je da pitanja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja postanu glavna tema zainteresovanosti osiguravajućih društava. Ključne reči: Zdravstvena zaštita, osiguranje, ugovor, pružalac usluga zdrav- stvene zaštite, pokriveno

UDK: 341.645:347.762:658.833:368.023.5:347.62
ČLANCI

UREĐENJE UNUTRAŠNJIH ODNOSA U POSREDNIČKOM I ZASTUPNIČKOM POSLOVNOM PODUHVATU

Dobro je poznato da poslovanje posrednika i zastupnika osiguranja ima dva dela. Prvi je spoljni i tiče se rada sa osiguranicima, odnosno saradnje s društvom za osiguranje. Drugi deo je unutrašnji i podrazumeva uređenje odnosa u samom posredničkom ili zastupničkom društvu ili drugom organizacijskom obliku poslovanja. U ovom članku predmet istraživanja je upravo taj drugi deo. Težište istraživanja je stavljeno na nekoliko stavki. Prva je organizacija poslova kao jedno od osnovnih polazišta početka rada. Polazeći od značaja kadrova, analizirali smo pitanja u pogledu saradnika, pa potom održivosti finansija kao pokazatelja novčane uspešnosti poslovnog poduhvata. Posebno poglavlje posvećeno je posredniku i zastupniku kao rukovodiocu. U zaključku se navodi da uređenje unutrašnjih odnosa kod ovih učesnika na tržištu osiguranja daje znatan broj mogućnosti, uz brojne izazove. Pri tome se na prvo mesto stavlja neophodnost zadržavanja posebnosti po kojima će se najuspešniji zastupnici i posrednici razlikovati i izdvajati. Ključne reči: posredovanje u osiguranju, zastupanje u osiguranju, unutrašnje uređenje posrednika i zastupnika osiguranja

UDK:368.021.1:678.02: 66.012.7: 37.036:368.032.1
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UVOĐENJE UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA U OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA KAO DETERMINANTE RAZVOJA I VEĆE EFIKASNOSTI

Republika Srbija je zemlјa u razvoju koja na svom tranzicijskom putu treba stalno da inovira znanje i da teži pronalaženju novih mogućnosti koje će bitno unaprediti funkcionisanje njene ekonomije. U proteklom periodu uočeno je da su se osiguravajuća društva razvijala znatno sporijim tempom ne samo zbog ekonomske krize nego i zbog nedovolјno razvijene svesti kod  stanovništva da se na osiguranje gleda kao na potrebu, a ne kao na trošak.
Razvijanje poverenja i svesti o značaju osiguranja može da se podigne na znatno viši nivo zakonitim i uspešnim poslovanjem osiguravajućih društava. Društva za osiguranje kao institucionalni investitori u znatnoj meri mogu doprineti ekonomskom rastu i razvoju naše zemlјe. Upravo stoga uočena je potreba da se u konkretnom istraživanju sprovedenom u jednoj osiguravajućoj kući ukaže na opravdanost uvođenja i budućnost procesne organizacije u preduzećima koja se bave delatnošću osiguranja.
U radu će biti prezentovani konkretni podaci i činjenice koji ukazuju na korelaciju između sprovođenja koncepta upravlјanja poslovnim procesima i postignutih performansi koje osiguravajućem društvu obezbeđuju održivu konkurentsku prednost.

sr_RSSR