Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 1/2024

KARAKTERISTIKE UGOVORA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Sažetak

Problemi zdravstvene zaštite i upravljanja zdravstvenom zaštitom gotovo su neodvojivo vezani za analizu zdravstvenog osiguranja, dok se slične teme retko javljaju u analizi osiguranja života. Možda su ta dva tipa pokrića slična u jednom pogledu: većina zahtevā za osiguranje života i zdravstveno osiguranje proističe od pojedinaca kao izolovanih jedinki, a ne od kolektiva radi osiguranja njegovih članova. U drugom pogledu, ta dva tipa pokrića malo podsećaju jedno na drugo.
Predmet ovog rada je zdravstveno osiguranje, a njegov cilj je da ukaže na društveni značaj te vrste osiguranja. Dramatičan porast troškova pružanja usluga zdravstvene zaštite, koji je pratio promenu tereta snošenja tih troškova, doprineo je da pitanja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja postanu glavna tema zainteresovanosti osiguravajućih društava.

Ključne reči: Zdravstvena zaštita, osiguranje, ugovor, pružalac usluga zdrav- stvene zaštite, pokriveno


DOI: 10.5937/TokOsig2401071V Vojinović, prof. dr Željko KARAKTERISTIKE UGOVORA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Strana: 71-87
sr_RSSR