Jovičić, dr Daliborka

Daliborka Jovičić rođena je 11. aprila 1973. godine u Surdulici. Srednju prirodno-
matematičku školu završila je u Surdulici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu
Beogradskog univerziteta, na smeru Opšta ekonomija, a magistrirala je na istom
fakultetu na smeru Aktuarstvo. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekla je na
Univerzitetu Singidunum u Beogradu.
Prvo radno iskustvo zadobila je u knjigovodstvenoj agenciji „Lamar“ u Beogradu.
Od 2001. godine zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“, gde je u Finansijskoj
funkciji, u Sektoru za računovodstvo i finansijsko izveštavanje, obavljala poslove
samostalnog savetnika, a potom i višeg savetnika u računovodstvu. Angažovana je na
računovodstvenoj kontroli bilansnih pozicija Kompanije, na izradi računovodstvenih i
finansijskih izveštaja (poreski bilans, bilans stanja, bilans uspeha i dr.), te na pripremi
podataka za potrebe interne i eksterne revizije.
Na aktuarske poslove prelazi 2006. godine. Tu su joj glavni zadaci obračun rentnih šteta
u mirnom i sudskom postupku, davanje mišljenja o finansijskim obračunima sudskih
veštaka i kontrola relevantne dokumentacije za utvrđivanje visine odštetnog zahteva.
Nakon tri godine, počev od 2009, prelazi na poziciju koordinatora poslova statističkog
izveštavanja u Funkciji za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnosti Kompanije
„Dunav osiguranje“. Bavi se izradom kvartalnih i godišnjih statističkih izveštaja
definisanih Zakonom o osiguranju za potrebe nadzora Narodne banke Srbije, izradom
izveštaja za potrebe Republičkog zavoda za statistiku, izradom izveštaja za potrebe
Udruženje osiguravajućih društva, izradom racio-analiza, finansijskih i aktuarskih
obračuna potrebnih za davanje aktuarskog mišljenja i analizu usluga osiguranja, te
pripremom podataka za eksternu reviziju i godišnji plan aktuarskih obračunskih
kategorija.
Učestvovala je na brojnim međunarodnim simpozijumima iz oblasti osiguranja i
aktuarstva u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Beogradskog
univerziteta, a nastavila je i sa stalnim usavršavanjem u aktuarskoj struci. Završila je VI
kurs za kontinuiranu edukaciju aktuara i drugih stručnjaka u osiguranju 2014. godine, u
organizaciji INTERNATIONAL AKTUARIAL ADVISORY COMPANY (IAAK) Balkan i

Udruženja aktuara Srbije, a 2011. godine, pohađajući seminare novosadskog Prirodno-
matematičkog fakulteta, stekla je sertifikate „Nivo 3A ‒ Životno osiguranje“ i „Nivo 3B ‒
Zdravstveno osiguranje“.
U Kompaniji „Dunav osiguranje“ član je Projektnog tima za izradu plana i budžeta i
Projektnog tima za implementaciju Direktive Solventnost II. Saradnik je Međunarodnog
instituta za osiguranje i pridruženi član Udruženja aktuara Srbije.
Daliborka Jovičić je autor više naučnih i stručnih radova publikovanih u naučnim
časopisima:
„Osiguranje odgovornosti licenciranih skladišta i Kompenzacioni fond (odštetni fond) za
isplatu šteta po osnovu gubitka vrednosti robnih zapisa“, Zbornik radova sa XXII
Međunarodnog naučnog skupa Instituta za uporedno pravo Udruženja za odštetno
pravo i Pravosudne akademije, Beograd–Valjevo 2019.
Prikaz savetovanja „Dvadeset drugi međunarodni skup ’Prouzrokovanje šteta, naknade
šteta i osiguranje‘“, Tokovi osiguranja br. 4/2019.
„Financing Agribusiness: Insurance Coverage as Protection against Credit Risk of
Warehouse Receipt Collateral“, Ekonomika poljoprivrede br. 2/2017.
„Warehouse receipts functioning to reduce market risk“, Ekonomika poljoprivrede br.
2/2014.
„Kompenzacioni fond u sistemu javnih skladišta“, Računovodstvo i revizija br. 9-10/2012
„Rizici ljudskih resursa“, Tokovi osiguranja br. 3/2009.

UDK:328.065:303.443:341.18:368:656.086:347.513
CONFERENCE REVIEW

22ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CAUSING DAMAGES, DAMAGE COMPENSATION AND INSURANCE

The 22nd International Scientific Conference on Causing Damages, Damage Compensation and Insurance was held from the 12th to 14th September at the Omni hotel in Valjevo. The Conference was organised by the Association for Damage Compensation Law, the Institute for Comparative Law and the Judicial Academy. As in the previous years, the Conference was contributed by many eminent experts in legal science, case law and insurance, who have shown that theory and practice must go hand in hand in creating, harmonizing and putting into practice new legal solutions. Many international participants from Poland, Austria, Norway, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia and Montenegro brought international flair to this event. Based on the examples and experiences of their countries in damage compensation, insurance and EU regulations, participants highlighted possible solutions and ways to harmonize legal provisions and practices.

en_GBEN