Teorija
i praksa
u osiguranju

Jovičić, dr Daliborka

Daliborka Jovičić rođena je 11. aprila 1973. godine u Surdulici. Srednju prirodno-
matematičku školu završila je u Surdulici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu
Beogradskog univerziteta, na smeru Opšta ekonomija, a magistrirala je na istom
fakultetu na smeru Aktuarstvo. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekla je na
Univerzitetu Singidunum u Beogradu.
Prvo radno iskustvo zadobila je u knjigovodstvenoj agenciji „Lamar“ u Beogradu.
Od 2001. godine zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“, gde je u Finansijskoj
funkciji, u Sektoru za računovodstvo i finansijsko izveštavanje, obavljala poslove
samostalnog savetnika, a potom i višeg savetnika u računovodstvu. Angažovana je na
računovodstvenoj kontroli bilansnih pozicija Kompanije, na izradi računovodstvenih i
finansijskih izveštaja (poreski bilans, bilans stanja, bilans uspeha i dr.), te na pripremi
podataka za potrebe interne i eksterne revizije.
Na aktuarske poslove prelazi 2006. godine. Tu su joj glavni zadaci obračun rentnih šteta
u mirnom i sudskom postupku, davanje mišljenja o finansijskim obračunima sudskih
veštaka i kontrola relevantne dokumentacije za utvrđivanje visine odštetnog zahteva.
Nakon tri godine, počev od 2009, prelazi na poziciju koordinatora poslova statističkog
izveštavanja u Funkciji za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnosti Kompanije
„Dunav osiguranje“. Bavi se izradom kvartalnih i godišnjih statističkih izveštaja
definisanih Zakonom o osiguranju za potrebe nadzora Narodne banke Srbije, izradom
izveštaja za potrebe Republičkog zavoda za statistiku, izradom izveštaja za potrebe
Udruženje osiguravajućih društva, izradom racio-analiza, finansijskih i aktuarskih
obračuna potrebnih za davanje aktuarskog mišljenja i analizu usluga osiguranja, te
pripremom podataka za eksternu reviziju i godišnji plan aktuarskih obračunskih
kategorija.
Učestvovala je na brojnim međunarodnim simpozijumima iz oblasti osiguranja i
aktuarstva u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Beogradskog
univerziteta, a nastavila je i sa stalnim usavršavanjem u aktuarskoj struci. Završila je VI
kurs za kontinuiranu edukaciju aktuara i drugih stručnjaka u osiguranju 2014. godine, u
organizaciji INTERNATIONAL AKTUARIAL ADVISORY COMPANY (IAAK) Balkan i

Udruženja aktuara Srbije, a 2011. godine, pohađajući seminare novosadskog Prirodno-
matematičkog fakulteta, stekla je sertifikate „Nivo 3A ‒ Životno osiguranje“ i „Nivo 3B ‒
Zdravstveno osiguranje“.
U Kompaniji „Dunav osiguranje“ član je Projektnog tima za izradu plana i budžeta i
Projektnog tima za implementaciju Direktive Solventnost II. Saradnik je Međunarodnog
instituta za osiguranje i pridruženi član Udruženja aktuara Srbije.
Daliborka Jovičić je autor više naučnih i stručnih radova publikovanih u naučnim
časopisima:
„Osiguranje odgovornosti licenciranih skladišta i Kompenzacioni fond (odštetni fond) za
isplatu šteta po osnovu gubitka vrednosti robnih zapisa“, Zbornik radova sa XXII
Međunarodnog naučnog skupa Instituta za uporedno pravo Udruženja za odštetno
pravo i Pravosudne akademije, Beograd–Valjevo 2019.
Prikaz savetovanja „Dvadeset drugi međunarodni skup ’Prouzrokovanje šteta, naknade
šteta i osiguranje‘“, Tokovi osiguranja br. 4/2019.
„Financing Agribusiness: Insurance Coverage as Protection against Credit Risk of
Warehouse Receipt Collateral“, Ekonomika poljoprivrede br. 2/2017.
„Warehouse receipts functioning to reduce market risk“, Ekonomika poljoprivrede br.
2/2014.
„Kompenzacioni fond u sistemu javnih skladišta“, Računovodstvo i revizija br. 9-10/2012
„Rizici ljudskih resursa“, Tokovi osiguranja br. 3/2009.

UDK: 303.44.3:341.11:368.025.8:656.086:241.52:349.126:347.447.23:215:347.441.23:796.087: (438)(44)(497)(497.13) (439.55)(497.16)(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANJA

DVADESET ČETVRTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

U situaciji kada je zbog pandemije kovida 19, kao i primene sveobuhvatnih mera zaštite i predostrožnosti, veoma teško održati konferenciju, zahvaljujući entuzijazmu članova Organizacionog odbora konferencije i mnogobrojnim eminentnim autorima naučnih radova održan je od 16. do 18. septembra u Banji Vrujci XXIV Međunarodni naučni skup na temu „Prouzrokovanje šteta, naknada šteta i osiguranje“. Organizatori naučnog skupa bili su Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija, uz podršku opštine Mionica, koja se i ovog puta pokazala kao dobar domaćin učesnicima skupa.

UDK:328.065:303.443:341.18:368:656.086:347.513
PRIKAZ SAVETOVANJA

DVADESET DRUGI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Od 12. do 14. septembra u hotelu „Omni“ u Valjevu održan je XXII Međunarodni naučni skup na temu „Prouzrokovanje šteta, naknada šteta i osiguranje“. Skup su organizovali Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija. Kao i prethodnih godina, značajan doprinos radu skupa dali su mnogobrojni eminentni stručnjaci iz oblasti pravne nauke, sudske prakse i osiguranja, koji su tom prilikom pokazali da teorija i praksa moraju ići ruku podruku u kreiranju novih zakonskih rešenja, njihovom usaglašavanju i sprovođenju u praksi. Epitet međunarodni ovom skupu dali su mnogobrojni učesnici iz inostranstva, to jest iz Poljske, Austrije, Norveške, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na primerima i iskustvima svojih zemalja u oblastima naknade šteta i osiguranja, te regulative Evropske unije, učesnici su ukazali na moguća rešenja i načine usaglašavanja zakonodavnih odredaba i prakse.

sr_RSSR