Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ISKUSTVA OSIGURAVAČA U REALIZACIJI PREVENTIVE

Sažetak

U ovom radu predstavljeni su saradnja, međusobne obaveze i zajednički
interesi osiguranika i osiguravača na preventivnim ulaganjima u imovinu
osiguranika radi poboljšanja zaštite, smanjenja verovatnoće nastupanja rizika
pokrivenog osiguranjem (požar, lom, provala), kao i smanjenja posledica štetnog
događaja ako do njega ipak dođe. Osiguranik i osiguravač se u okviru osiguranog
pokrića, u zavisnosti od stanja osiguranih objekata, opreme i zaliha,
dogovaraju u šta treba uložiti sredstva kako bi se bezbednost povećala. U tom
smislu, shodno visini potrebnih ulaganja i ugovorenoj premiji, ugovara se vrsta
preventive, dinamika realizacije i međusobni odnosi dveju strana što se tiče
ulaganja.


UDK: 17.024: 368.023.1: 343.85.368.187:368.14 Janković, Zoran ISKUSTVA OSIGURAVAČA U REALIZACIJI PREVENTIVE Strana: 79-91
sr_RSSR