Teorija
i praksa
u osiguranju

Janković, Zoran

  • Email:

dipl. maš. inž, direktor Sektora za preventivni inženjering, pregled i kontrolu rizika, Kompanija „Dunav osiguranje” a.d.o.

UDK: 17.024: 368.023.1: 343.85.368.187:368.14
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ISKUSTVA OSIGURAVAČA U REALIZACIJI PREVENTIVE

U ovom radu predstavljeni su saradnja, međusobne obaveze i zajednički interesi osiguranika i osiguravača na preventivnim ulaganjima u imovinu osiguranika radi poboljšanja zaštite, smanjenja verovatnoće nastupanja rizika pokrivenog osiguranjem (požar, lom, provala), kao i smanjenja posledica štetnog događaja ako do njega ipak dođe. Osiguranik i osiguravač se u okviru osiguranog pokrića, u zavisnosti od stanja osiguranih objekata, opreme i zaliha, dogovaraju u šta treba uložiti sredstva kako bi se bezbednost povećala. U tom smislu, shodno visini potrebnih ulaganja i ugovorenoj premiji, ugovara se vrsta preventive, dinamika realizacije i međusobni odnosi dveju strana što se tiče ulaganja.

UDK: 347.823.2+368.023.1:368.025.4:368.10:656.037.851(4-672EEZ)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OBJEKTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE – PROCENA, PRAĆENJE I KONTROLA RIZIKA

Cilj ovog rada jeste da predstavi osnovne procese u osiguravajućim društvima koji su povezani sa procenom rizika od različitih opasnosti u vezi sa kritičnom infrastrukturom. Definisan je pojam kritične infrastrukture, onako kako ga prepoznaje domaća i evropska regulativa. Prikazana je uloga osiguravača, tačnije Sektora nadležnog za procenu i kontrolu rizika u zaštiti kritičnih infrastruktura. U ovom radu dati su i karakteristični delovi infrastrukture određenih osiguranika, koje su osiguravači identifikovali kao kritične, te se kao takvi razmatraju u okviru aktivnosti Sektora zaduženog za procenu i kontrolu rizika.

sr_RSSR