Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

IZVEŠTAJ O „TEHNOOSIGURANJU“

Sažetak

Delatnost osiguranja na globalnom nivou vredna je gotovo pet biliona dolara, a osiguravajuće kuće su pod rizikom da ulaskom novih aktera izgube svoj deo ovog dragocenog tržišta. To se može objasniti time što su ti „privilegovani igrači“ (legacy players) oduvek bili sporiji u modernizovanju u poređenju s kompanijama iz drugih grana finansijske delatnosti.


UDK: 681.3+ 368.021:347.77.012+316.422:339.378:621.38:368.023.5:87.052 Petrović, dr Miloš IZVEŠTAJ O „TEHNOOSIGURANJU“ Strana: 168-169
sr_RSSR