Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OBJEKTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE – PROCENA, PRAĆENJE I KONTROLA RIZIKA

Sažetak

Cilj ovog rada jeste da predstavi osnovne procese u osiguravajućim
društvima koji su povezani sa procenom rizika od različitih opasnosti u vezi sa
kritičnom infrastrukturom. Definisan je pojam kritične infrastrukture, onako
kako ga prepoznaje domaća i evropska regulativa. Prikazana je uloga osiguravača,
tačnije Sektora nadležnog za procenu i kontrolu rizika u zaštiti kritičnih
infrastruktura. U ovom radu dati su i karakteristični delovi infrastrukture određenih
osiguranika, koje su osiguravači identifikovali kao kritične, te se kao takvi
razmatraju u okviru aktivnosti Sektora zaduženog za procenu i kontrolu rizika.


UDK: 347.823.2+368.023.1:368.025.4:368.10:656.037.851(4-672EEZ) Janković, Zoran Lazarević, prof. dr Anđela OBJEKTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE – PROCENA, PRAĆENJE I KONTROLA RIZIKA Strana: 64-74
sr_RSSR