Teorija
i praksa
u osiguranju

Lazarević, prof. dr Anđela

  • Email:

Anđela Lazarević je viši savetnik za integrisani sistem menadžmenta u Kompaniji
„Dunav osiguranje“ a. d. o, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu u Nišu i naučni
saradnik. Pored osnovnih, magistarskih i doktorskih studija na Mašinskom fakultetu
Univerziteta u Nišu, završila je i master studije poslovne administracije (MBA) na
Univerzitetu za ekonomiju i biznis u Atini u Grčkoj. Bila je zaposlena u Ministarstvu
rudarstva i energetike više od deset godina, gde je radila na strateškim i
organizacionim aspektima rada lokalnih sistema energetike, sa akcentom na toplane,
kao i na energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije. Profesionalno iskustvo
sticala je i radom u Kabinetu potpredsednice vlade na reformi sistema državne
uprave. Od 2012. godine zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“, najpre kao
savetnik za energetiku u Kabinetu generalnog direktora, a zatim i kao procenjivač
složenih rizika kod osiguranja imovine, kao i interni ocenjivač integrisanog sistema
menadžmenta u Kompaniji. Od 2013. godine takođe je zaposlena na Mašinskom
fakultetu u Nišu kao docent, a zatim i kao vanredni profesor i nastavnik na predmetu
Menadžment znanja. Bavi se automatizovanim projektovanjem proizvodnih procesa
različitim metodama, sistemima menadžmenta znanja i integrisanim sistemima
menadžmenta (sistem menadžmenta kvalitetom, bezbednošću informacija,
energijom, životnom sredinom, kontinuitetom poslovanja i dr.), kao i sistemima
menadžmenta lјudskim resursima.


UDK: 368.032.1:60:35.073.511:011.92:621-34/-38:681.322:368.025.6: 681.322.2(913.0)
ČLANCI 3/2019

UPRAVLJANJE ZNANJEM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Savremeno poslovanje nameće potrebu da se organizaciono znanje kontinuirano unapređuje i uvećava, pa je potrebno uspostaviti formalne mehanizme i alat, koji bi ovaj proces olakšali i učinili efikasnim. Kako znanje ima odlučujuću ulogu u ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva u osiguravajućim društvima, uspostavljanjem adekvatnog upravljanja znanjem može se uticati pozitivno na ljude, usluge, procese i celokupno organizaciono poslovanje. U ovom radu predstavljena je tendencija istraživanja uvođenja upravljanja znanjem u osiguravajuća društva u svetu, ali je ukazano i na značaj i mesto koje znanje treba da zauzima u osiguravajućim društvima, kako bi se bogatstvo podataka i informacija kojima ona raspolažu dalje pretvorilo u korisno znanje. Predstavljeni su osnovni procesi upravljanja znanjem: otkrivanje, sticanje, skladištenje, širenje i primena znanja, koji zajedno s odgovarajućim mehanizmima i tehnologijama upravljanja znanjem dovode do dugoročnog i sistemskog unapređenja poslovanja, sprečavaju gubitak organizacionog znanja i smanjuju vreme obavljanja posla. To su aktivnosti kod kojih je podrška, ali i aktivno angažovanje rukovodstva najvišeg nivoa organizacije neophodan preduslov za uspeh.

UDK: 778.123:17.023.34:336.714.132:124:65.018:368-006.88
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KAO CILJ MENADŽMENTA KVALITETOM

U radu je ukratko izložena evolucija koncepta kvaliteta, počev od inspekcije, preko kontrole kvaliteta, do sistema menadžmenta kvalitetom, sa akcentom na doprinos tzv. „gurua kvaliteta“, koji su doveli do toga da izvrsnost u oblasti kvaliteta postane neka vrsta standarda za uspešno obavljanje posla. Predstavljene su serije standarda menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta kvalitetom, sa pripadajućim standardima u svojim aktuelnim verzijama i načini na koje se oni mogu primenjivati u kompanijama. Sistemi menadžmenta kvalitetom treba da se integrišu s ostalim sistemima menadžmenta te da budu predmet stalnog poboljšavanja, posredstvom koncepata definisanih samim standardima. Kompanija koja postavi kvalitet za jedan od svojih prioriteta na prvo mesto stavlja potrebe i zadovoljstvo svojih korisnika. U radu su date osnovne smernice za postizanje kvaliteta u kompaniji, kao i metode za merenje zadovoljstva korisnika.

UDK: 347.823.2+368.023.1:368.025.4:368.10:656.037.851(4-672EEZ)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OBJEKTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE – PROCENA, PRAĆENJE I KONTROLA RIZIKA

Cilj ovog rada jeste da predstavi osnovne procese u osiguravajućim društvima koji su povezani sa procenom rizika od različitih opasnosti u vezi sa kritičnom infrastrukturom. Definisan je pojam kritične infrastrukture, onako kako ga prepoznaje domaća i evropska regulativa. Prikazana je uloga osiguravača, tačnije Sektora nadležnog za procenu i kontrolu rizika u zaštiti kritičnih infrastruktura. U ovom radu dati su i karakteristični delovi infrastrukture određenih osiguranika, koje su osiguravači identifikovali kao kritične, te se kao takvi razmatraju u okviru aktivnosti Sektora zaduženog za procenu i kontrolu rizika.

sr_RSSR