Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSOBENOSTI RADA KOMISIJE ZA REVIZIJU U CILJU OSTVARIVANJA PRINCIPA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Sažetak

Komisija za reviziju je pomoćno telo nadzornog odbora i ima važnu ulogu
u definisanju odgovornosti u postupku finansijskog izveštavanja, interne kontrole i
upravljanja rizicima. Kao nezavisno telo, sa visokim znanjem i iskustvom, komisija
za reviziju kritičkom analizom procesa koji su u njenoj nadležnosti pomaže nadzornom
odboru u ispunjavanju njegovih obaveza, i to radi zaštite kapitala kompanije
i omogućavanja njenog daljeg razvoja. Sveukupnom svojom funkcijom komisija
za reviziju značajan je činilac u jačanju strukture korporativnog upravljanja jedne
kompanije.


UDK: 336.126.55: 65.012.62: 336.62:368.036: 368.021 Stefanović, Natalija OSOBENOSTI RADA KOMISIJE ZA REVIZIJU U CILJU OSTVARIVANJA PRINCIPA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Strana: 58-68
sr_RSSR