Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU WALTER ENDRESS v ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-209/12
Walter Endress v Allianz Lebensversicherungs AG (presuda od 19. 12. 2013. godine)
postavljeno je u vezi s pravom na otkaz (odustanak) od ugovora o životnom osiguranju,
prema članu 15 stav 1 Direktive 90/619/EEZ od 8. 11. 1990. godine (tzv. Druga direktiva
o životnom osiguranju), a u vezi sa obavezom predugovornog obaveštavanja ugovarača
osiguranja o tom pravu prema članu 31 stav 1 Direktive 92/96/EEZ od 10. 11. 1992. (tzv.
Treća direktiva o životnom osiguranju).


UDK:347.469:368.3:331.33:338.266:1992:368.3 Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU WALTER ENDRESS v ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG Strana: 112-115
sr_RSSR