Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

PRIMENA METODE KOUČINGA U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Sažetak

Većina privrednih i osiguravajućih društava spremna je da prihvati promene, ali nerado prihvata modele, pristupe i metode visokorazvijenih zemalja zbog specifičnosti kulturno-socijalnih uslova.
Polazeći od saznanja dobijenih analizom relevantne literature iz te oblasti, osnovna svrha ovog rada je da prikaže trend primene metode koučinga u osiguravajućim društvima u Srbiji. Kompanije koje primenjuju tu metodu beleže povećanje performansi u više dimenzija merenja rasta i razvoja – kako zaposlenih, tako i organizacije u celosti. Primena koncepta koučinga razmatrana je na uzorku od 10 osiguravajućih kuća, pomoću anketnog upitnika.
U radu je predstavljeno u kojoj su meri osiguravajuća društva u Srbiji prihvatila koncept koučinga kao uspešnog metoda za razvoj zaposlenih, ali i za povećanje efikasnosti organizacije u celosti. Iz dobijenih rezultata anketnog upitnika može se zaključiti da osiguravajuća društva koriste koučing kao metodu za razvijanje zaposlenih i evidentiraju njegov pozitivan uticaj, ali da još uvek nisu uspostavila koučing klimu u organizaciji.
Zaključci do kojih se došlo kako na osnovu teorijskih navoda tako i na osnovu razmatranja rezultata popunjenog anketnog upitnika ukazuju na potrebu za uvođenjem metode koučinga u osiguravajućim društvima u kojima taj koncept do sada nije praktikovan.

Ključne reči: metoda koučinga, edukacija, osiguravajuća društva, razvoj zaposlenih, performanse.


UDK: 005.96:368.03 Videnović, doc. dr Snežana PRIMENA METODE KOUČINGA U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Strana: 389 – 398
sr_RSSR