Teorija
i praksa
u osiguranju

Videnović, doc. dr Snežana

  • Email:

Snežana Videnović rođena je 1966. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1993. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odbranom teze „Еvаluаciја i uprаvlјаnjе pеrfоrmаnsаmа zаpоslеnih“ na Univеrzitеtu „Brаćа Kаrić“, Fаkultеt zа strаtеgiјski mеnаdžmеnt, godine 2007. stiče zvanje mаgistra nаukа strаtеgiјskоg mеnаdžmеntа. Odbranom doktorske teze „Моgućnоst  primеnе coachinga u Srbiјi“, 2013. gоdine, dobija zvanje dоktоra еkоnоmskih nаukа na Univеrzitеtu Uniоn, Bеоgrаdskа bаnkаrskа аkаdеmiја.

Na Academy of Executive Coaching u Londonu, 2009. godine, stiče diplomu sertifikovanog kouča za razvoj lidera, s najvišim ocenama koje je jedan kandidat dobio od osnivanja Akademije.  Sertifikovani je ekspert za upotrebu psihometrijskog sistema za analizu ličnosti Tomas International od 2006. godine. Takođe, sertifikovani je medijator upisan u Registar posrednika u mirnom rešavanju sporova u Ministarstvu pravde.

U osiguravajuće društvo „Dunav osiguranje“ prelazi 2008. godine, gde radi i danas.

Zvanje docenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina dobija 2013. godine. Na Master programu Beogradske bankarske akademije 2016. godine, kao gostujući profesor, predavala je predmet Organizaciono ponašanje i držala radionice poslovnih veština (soft skills). U školskoj 2019/20. predaje Poslovnu etiku u finansijama.

UDK: 005.96:368.03
ČLANCI

PRIMENA METODE KOUČINGA U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Većina privrednih i osiguravajućih društava spremna je da prihvati promene, ali nerado prihvata modele, pristupe i metode visokorazvijenih zemalja zbog specifičnosti kulturno-socijalnih uslova. Polazeći od saznanja dobijenih analizom relevantne literature iz te oblasti, osnovna svrha ovog rada je da prikaže trend primene metode koučinga u osiguravajućim društvima u Srbiji. Kompanije koje primenjuju tu metodu beleže povećanje performansi u više dimenzija merenja rasta i razvoja – kako zaposlenih, tako i organizacije u celosti. Primena koncepta koučinga razmatrana je na uzorku od 10 osiguravajućih kuća, pomoću anketnog upitnika. U radu je predstavljeno u kojoj su meri osiguravajuća društva u Srbiji prihvatila koncept koučinga kao uspešnog metoda za razvoj zaposlenih, ali i za povećanje efikasnosti organizacije u celosti. Iz dobijenih rezultata anketnog upitnika može se zaključiti da osiguravajuća društva koriste koučing kao metodu za razvijanje zaposlenih i evidentiraju njegov pozitivan uticaj, ali da još uvek nisu uspostavila koučing klimu u organizaciji. Zaključci do kojih se došlo kako na osnovu teorijskih navoda tako i na osnovu razmatranja rezultata popunjenog anketnog upitnika ukazuju na potrebu za uvođenjem metode koučinga u osiguravajućim društvima u kojima taj koncept do sada nije praktikovan. Ključne reči: metoda koučinga, edukacija, osiguravajuća društva, razvoj zaposlenih, performanse.

UDK:368.173:658:657.426:35.084+331.105.24
ČLANCI

INTERNE PREVARE ZAPOSLENIH U OSIGURANJU

Ovaj rad ima za cilj da prikaže koji su to faktori koji utiču na prevaru od strane zaposlenih u osiguranju, pre svega od onih što su identifikovani kao lideri. Naime, dobro upоznаvаnjе ličnih karakteristika potencijalnih izvršilaca i motiva za izvršenje mogu pomoći u identifikaciji prevara i biti od koristi svima koji rade na njihovom otkrivanju. Predmet istraživanja jeste specifična vrsta krivičnih dela, u naučnoj literaturi poznatija kao „prevara belih okovratnika“. Zaposleni koji počini prevaru samostalno ili u saradnji s drugim počiniocima, uzrokuju enormne štete po kompaniju, počev od reputacije u javnosti pa sve do milionskih nominalnih iznosa proneverenog novca. I to ako prevara bude otkrivena, što se u praksi sporadično i dešava. Osim toga, u radu će biti prikazane оsnоvnе tеоriјskе prеtpоstаvkе kоје оmоgućаvајu bоlје upоznаvаnjе i rаzumеvаnjе određene vrste prevara u osiguravajućim društvima koje su počinili njihovi zaposleni. Prikaz prevarā „belih okovratnika“ sa kojim se suočava većina osiguravajućih društava nudi uvid u dosadašnje naučne spoznaje ovog problema, stvarajući uslove za prevenciju vršenja ove vrste kriminala u оsigurаnju. Ključne reči: prevare, osiguranje, liderstvo, beli okovratnici.

UDK:174.47+340.64:616.988.7:64.031.6:368.191:368.8
ČLANCI

POSLOVNA ETIKA U DOBA KORONAVIRUSA PREGLEDNI RАD

Dugotrajnu i iscrpljujuću tranziciju kroz koju prolazi privreda stanovništvo doživljava kao egzistencijalnu pretnju i krizu koja predugo traje. U periodu kada je stanovništvo osiromašilo, kada se postojeće tradicionalne vrednosti preispituju a modeli ponašanja u poslovnoj praksi koriguju, veoma je teško ustanoviti pravac koji vodi ubrzanom napretku društva u celini. Pandemija koronavirusa dodatno je otežala to krhko stanje. Finansijske institucije na plećima nose teško breme odgovornosti za zdravlje i stabilnost ekonomije. Stoga one snose moralnu odgovornost za profesionalno ponašanje, kao i obavezu da donose odluke koje su od opšteg interesa u pogledu ubrzanog razvoja društva. Paradoks je da je ta delatnost etički najranjivija. Dobra vest je da fi nansijski sektor može rešiti taj problem doslednom primenom etičkih normi budući da „Etika predstavlja pokušaj da se reši sukob između sebičnosti i nesebičnosti, naših materijalnih potreba i naše savesti.“ Ključne reči: etika, moral, osiguranje, kovid, kriza, biznis, fi nansijsko tržište.

UDK: 35.073.53 : 355.21: 591.555.3: 331.101.32: 331.101.3:316.46:687.016
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAJVAŽNIJI FAKTORI UTICAJA NA LJUDSKE RESURSE

U savremenoj organizaciji zadovoljni zaposleni najbitniji su za njen uspeh. Teorijska i empirijska istraživanja nalaze da na njih utiču mnogi faktori, među kojima se ističu mogućnost za razvoj i napredovanje u karijeri, stil menadžmenta, uslovi rada, međuljudski odnosi i mnogi drugi. Skoro sva istraživanja faktora koji motivišu zaposlene na radnom mestu ukazuju da je zadovoljstvo poslom na vrhu liste ili blizu vrha.

UDK: 347.141:796.015:658:331.105.24:331.101.3:364.12
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Prihvatanje koncepta coachinga u savremenom poslovanju

Koristeći coaching metodu u upravljanju ljudima, menadžeri pomažu zaposlenima da obave posao na najefikasniji način i pritom razviju svoj unutrašnji potencijal. Menadžer/Coach pomaže tako što motiviše kada je to potrebno kako bi zaposleni naučili ono što je neophodno što je pre moguće. Kada se svemu ovome dodaju profesionalne (strukovne) veštine i vrednosti timskog rada, organizacije koje ga primenjuju uspevaju da iskuse neverovatnu autentičnu uključenost. Coaching dozvoljava razvijanje opuštenih odnosa u timu i dragoceno liderstvo u svakoj situaciji.

UDK: 331.105.24:657.478+658.155:657.421+347.211
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Koliko zaposleni zapravo koštaju

Finansijski merni instrumenti nedovoljni su za procenu troškova po zaposlenom, koji daleko prevazilaze stavku plate, obračunatih poreza, slobodnih dana, bolovanja i obuke. Ti instrumenti još su nemoćniji kad treba obračunati vrednost intelektualnog kapitala koji zaposleni donose kompaniji.

UDK: 368.021.1+ 111.6: 35.084:658.3: 159.954+340.61
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Izazovi upravljanja ljudskim resursima u delatnosti osiguranja u teškim vremenima

Delatnost osiguranja deli sudbinu svoje velike finansijske porodice i prolazi kroz težak period. U drugoj polovini prošlog i početkom ovog veka ne pamti se razdoblje kada je bilo teže održati se na tržištu. Verovatno nikad ranije nije bilo veće potrebe da se istraže nove mogućnosti, koje se dotad nisu našle u fokusu pažnje. Transformaciono liderstvo koje će ukazati na pravac daljeg delovanja i osmisliti inovativne načine da se ostvaruje nova strategija, dobra interna komunikacija koja će razviti valjanu korporativnu kulturu, te ulaganje u talente u osiguravajućim društvima koja ne žele da izgube bitku s konkurencijom prepoznati su kao okosnica daljeg napretka

sr_RSSR