Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

U SUSRET LIBERALIZACIJI PREMIJE OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U SRBIJI

Sažetak

Slobodno utvrđivanje tarifa osiguranja od auto-odgovornosti (AO) dovodi
do toga da se premija utvrđuje individualno, prema stepenu rizičnosti osiguranika,
odnosno ponašanja u prethodnom periodu.
Koristeći iskustva zemalja u okruženju, koje su uvele sistem liberalizacije
premije osiguranja od auto-odgovornosti, uz prethodnu kvalitetnu pripremu, Srbija
bi mogla da uspostavi liberalizaciju premije osiguranja od auto-odgovornosti, što
u značajnoj meri može doprineti unapređenju tržišta osiguranja. Ovo takođe može
uticati na ponašanje vozača, čime bi se nivo bezbednosti saobraćaja podigao, a
posledice i štete nastale u saobraćajnim nezgodama smanjile.

Ključne reči: osiguranje od auto-odgovornosti, osiguranje od auto-odgovornosti u
Srbiji, liberalizacija tarifa premija


UDK:339.9.012.421:368.025.18:368.861.82:368.023.32 (4-672EEZ) (497.11)(46)(44)(495)(497.2)(498) Doganjić, dr Jelena Ristić, dr Živorad U SUSRET LIBERALIZACIJI PREMIJE OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U SRBIJI Strana: 44-60
sr_RSSR