Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UTICAJ LIBERALIZACIJE I PRIVATIZACIJE NA RAZVOJ TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI

Sažetak

Predmet rada su ispoljene razvojne tendencije tržišta osiguranja u Srbiji
u poslednjoj deceniji. Uporedni prikaz kretanja vrednosti opštih i posebnih
pokazatelja razvijenosti tržišta osiguranja na nivou Evropske unije, kao i u
zemljama u regionu Hrvatskoj i Sloveniji, omogućuje pozicioniranje srpskog
osiguravajućeg tržišta i identifi kaciju njegovih razvojnih problema. Početak
perioda obuhvaćenog analizom obeležen je kreiranjem novog regulatornog
okvira i merama koje je preduzeo nosilac funkcije nadzora osiguranja u svrhu
stabilizacije delatnosti i kreiranja zdravih osnova za njen razvoj. U nastavku
posmatranog perioda, dato tržište osiguranja obuhvaćeno je procesima
privatizacije i liberalizacije, s ciljem da se poveća tržišna konkurencija, podigne
kvalitet i obogati asortiman usluga osiguranja, te da se efi kasnije izvrši
alokacija resursa osiguravajuće delatnosti. Istraživanje ima za cilj da identifi kuje
efekte privatizacije osiguravajućih kuća, kao i stranih investicija, na srpsko
tržište osiguranja i nacionalnu ekonomiju. Autori ističu da strani kapital na
tržištu osiguranja nije a priori uspešniji od domaćeg kapitala, što opovrgava
neoliberalno stanovište prema kome je prodaja domaćih kompanija jedini
efi kasan model razvoja tržišta osiguranja zemalja u tranziciji. Razliku između
osiguravajućih kuća ne treba praviti prema njihovoj vlasničkoj strukturi, već
prema kvalitetu njihovog poslovanja i usluga koje pružaju.


UDK: 339.9.012.421+339.13.025.88.339.1:368(497.11) Kočović, prof. dr Jelena Koprivica, doc. dr Marija (Jovović) UTICAJ LIBERALIZACIJE I PRIVATIZACIJE NA RAZVOJ TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI Strana: 5-20
sr_RSSR