Teorija
i praksa
u osiguranju

Kočović, prof. dr Jelena

  • Email:

Prof. dr Jelena Kočović redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu u
Beogradu na predmetu Finansijska i aktuarska matematika. Završila je Ekonomski
fakultet Univerziteta u Beogradu, magistrirala i doktorirala na istom fakultetu. Šef je
Katedre za statistiku i matematiku. Predavala je po pozivu na MGU „Lomonosov“ i na
određenom broju ekonomskih fakulteta u zemljama u okruženju. Ekspert je
Ujedinjenih nacija za upravljanje katastrofalnim rizicima. Ekspert je za osiguranje,
izabrana od strane Saveznog ministarstva za nauku. Formirala je smer za aktuarstvo
na postdiplomskim studijama. Dala je značajan doprinos razvoju oblasti osiguranja i
aktuarstva na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Organizovala je velik broj
međunarodnih naučnih simpozijuma i kurseva za edukaciju. Ovlašćeni je aktuar i
sudski veštak za oblasti finansije i aktuarstvo. Član je Nadzornog odbora OTP
osiguranja. Bila je potpredsednik Nadzornog odbora kompanije DDOR „Novi Sad“ i
član Nadzornog odbora „Generali re osiguranja“. Deset godina bila je predsednik
Udruženja aktuara Srbije. Član je Komiteta za edukaciju u okviru Međunarodne
asocijacije aktuara. Direktor je Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje
kvaliteta u visokom obrazovanju.

Objavila je velik broj naučnih radova od kojih je dobar deo publikovan u
prestižnim domaćim i međunarodnim časopisima. Objavila je više udžbenika i
monografija. Urednik je časopisa Aktuar u Rusiji, recenzent u većem broju domaćih i
stranih naučnih časopisa i redaktor na većem broju međunarodnih naučnih
monografija. Član je Filozofsko-ekonomskog društva MGU „Lomonosov“. Redovni je
član Naučnog društva ekonomista Srbije. Dugogodišnji je saradnik, recenzent, član
Redakcijskog odbora i Izdavačkog saveta časopisa Tokovi osiguranja.

DOI: 10.5937/TokOsig2304485K
ČLANCI 4/2023

ODREĐIVANJE SAMOPRIDRŽAJA OSIGURAVAČA U USLOVIMA RASTUĆIH CENA REOSIGURANJA

Reosiguranje obezbeđuje zaštitu osiguravača od velikih i katastrofalnih šteta i ublažava fluktuacije agregatnog iznosa šteta, što doprinosi smanjenju rizika od njihove nesolventnosti. Međutim, transfer dela obaveze iz ugovora o osiguranju u pokriće reosiguravača ima svoju cenu, koja umanjuje profitabilnost osiguravača. Trenutni rast cena reosiguranja, koji je izazvan konstelacijom prirodnih, makroekonomskih i političkih šokova, jedan je od najvećih do sada zabeleženih. U takvim uslovima određivanje adekvatnog samopridržaja od krucijalnog je značaja za performanse osiguravača. U radu je predstavljen mogući pristup određivanju nivoa samopridržaja na osnovu prinosa i rizika. Pristup se zasniva na stohastičkim simulacijama raspodele verovatnoća agregatnog iznosa šteta na nivou portfelja osiguranja i efekata različitih programa reosiguranja na tu raspodelu, kako bi bio izabran onaj program pri kome se postiže maksimalan odnos između prinosa i rizika. Takvom programu reosiguranja odgovara nivo samopridržaja koji je optimalan za datog osiguravača. Ključne reči: reosiguranje, samopridržaj, kapital pod rizikom, prinos na kapital pod rizikom

UDK:887.1:657.47:368.025.61:338.5:371.15:368.811:368.023.1:368.30:368.025.4
ČLANCI

PROBLEMI OBRAČUNA RIZIKO-MARGINE U REGULATORNOM OKVIRU SOLVENTNOST II

Predmet rada su problemi obračuna riziko-margine kao elementa tehničkih rezervi osiguravača u regulatornom okviru Solventnost II. Usled nedostataka propisane metode troškova kapitala, u kombinaciji s niskim kamatnim stopama, riziko-margina je isuviše visoka i varijabilna, čime su pogođena prvenstveno društva koja se bave životnim osiguranjima. U radu se daju konkretne preporuke za prevazilaženje ili ublažavanje problema previsoke i kamatno osetljive riziko-margine. Preporučena rešenja uključuju kako modifikacije postojeće metode troškova kapitala tako i napuštanje ove metode i njenu zamenu drugim metodama za obračun riziko-margine. Ključne reči: riziko-margina, Solventnost II, stopa troškova kapitala, tehničke rezerve

UDK: 339.9.012.421+339.13.025.88.339.1:368(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UTICAJ LIBERALIZACIJE I PRIVATIZACIJE NA RAZVOJ TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI

Predmet rada su ispoljene razvojne tendencije tržišta osiguranja u Srbiji u poslednjoj deceniji. Uporedni prikaz kretanja vrednosti opštih i posebnih pokazatelja razvijenosti tržišta osiguranja na nivou Evropske unije, kao i u zemljama u regionu Hrvatskoj i Sloveniji, omogućuje pozicioniranje srpskog osiguravajućeg tržišta i identifi kaciju njegovih razvojnih problema. Početak perioda obuhvaćenog analizom obeležen je kreiranjem novog regulatornog okvira i merama koje je preduzeo nosilac funkcije nadzora osiguranja u svrhu stabilizacije delatnosti i kreiranja zdravih osnova za njen razvoj. U nastavku posmatranog perioda, dato tržište osiguranja obuhvaćeno je procesima privatizacije i liberalizacije, s ciljem da se poveća tržišna konkurencija, podigne kvalitet i obogati asortiman usluga osiguranja, te da se efi kasnije izvrši alokacija resursa osiguravajuće delatnosti. Istraživanje ima za cilj da identifi kuje efekte privatizacije osiguravajućih kuća, kao i stranih investicija, na srpsko tržište osiguranja i nacionalnu ekonomiju. Autori ističu da strani kapital na tržištu osiguranja nije a priori uspešniji od domaćeg kapitala, što opovrgava neoliberalno stanovište prema kome je prodaja domaćih kompanija jedini efi kasan model razvoja tržišta osiguranja zemalja u tranziciji. Razliku između osiguravajućih kuća ne treba praviti prema njihovoj vlasničkoj strukturi, već prema kvalitetu njihovog poslovanja i usluga koje pružaju.

sr_RSSR